Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tam tikroje srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti visuomenės sveikatos koordinavimo ir įgyvendinimo srityje ir koordinuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;

2. koordinuoja ir dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos programas ir priemonių planus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

3. dalyvauja planuojant su visuomenės sveikatos sistemos plėtra susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

4. koordinuoja teisės aktų rengimą ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su priskirta veiklos sritimi;

5. koordinuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą visuomenės sveikatos sistemos įgyvendinimo klausimais;

6. ministro pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos klausimais;

7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, ugdymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei draugijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su visuomenės sveikatos sritimi;

8. ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje;

9. pagal kompetenciją perduoda ministro pavedimus ministerijos administracijos padaliniams ir pavaldžioms institucijoms, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdomas užduotis;

10. pagal kompetenciją informuoja ministrą apie pavedimų vykdymo eigą, teikia siūlymus dėl jų vykdymo;

11. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų ministerijų ar kitų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

14. laiku ir kokybiškai vykdo kitus ministro pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.