Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Asmens ir visuomenės psichikos sveikata.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti asmens ir visuomenės psichikos sveikatos koordinavimo ir įgyvendinimo srityje ir koordinuoja bei kontroliuoja jų vykdymą.

6. Koordinuoja ir dalyvauja rengiant asmens ir visuomenės psichikos sveikatos programas ir priemonių planus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą.

7. Dalyvauja planuojant su asmens ir visuomenės psichikos sveikatos sistemos plėtra susijusius prioritetus, priemones ir veiklas.

8. Koordinuoja teisės aktų rengimą ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su priskirta veiklos sritimi.

9. Ministro pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose asmens ir visuomenės psichikos sveikatos klausimais.

10. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei draugijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su asmens ir visuomenės psichikos sveikatos sritimi.

11. Ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje.

12. Pagal kompetenciją informuoja ministrą apie pavedimų vykdymo eigą, teikia siūlymus dėl jų vykdymo.

13. Pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų ministerijų ar kitų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – edukologija (arba);

arba:

15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.4. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

15.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.