Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius teisės aktus ministro valdymo srityje;

2. užtikrina atvirą ir efektyvų ministro bendravimą su visuomene ir žiniasklaida rengiant ir platinant informacinius pranešimus, rengiant garso ir vaizdo informacines priemones, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas;

3. apibendrina žiniasklaidos informaciją apie ministerijos vykdomą politiką, informuoja ministrą apie visuomeninio gyvenimo bendrąsias tendencijas;

4. stebi, kaupia ir analizuoja žiniasklaidos informaciją apie ministrą. Laiku pastebi netikslumus, klaidas, neobjektyvias interpretacijas ir operatyviai parengia ir suderinus su ministru paskelbia objektyvią informaciją;

5. užtikrina informacijos pateikimą visuomenei bei planuoja pranešimus apie ministro vizitus, susitikimus, dalyvavimą įvairiuose renginiuose;

6. organizuoja žiniasklaidos atstovų susitikimus su ministru, jo interviu, televizijos ir radijo laidas, dalyvauja jose, taip pat organizuoja kitus susitikimus, pasitarimus, konferencijas, parengia ministrą susitikimams su interesantais;

7. užtikrina optimalios ministro darbotvarkės parengimą, sklandų pavedimų ir užduočių paskirstymą ministro komandai;

8. teikia ministrui informaciją apie ministro pavedimų vykdymą;

9. ministro pavedimu padeda organizuoti ministro keliones ir susitikimus užsienyje ir Lietuvoje;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus ministro pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.