Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės, vadybos, verslo, komunikacijos ar informacijos paslaugų studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo ir sveikatos sistemos srityse;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo tvarką;

5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šalių teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą;

6. būti susipažinusiam su sveikatos sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

7. žinoti pagrindines Lietuvos Respublikos užsienio politikos aktualijas ir užsienio politikos prioritetus;

8. mokėti rengti ir vertinti tarptautinį bendradarbiavimą (tarptautinių sutarčių rengimą, sudarymą bei vykdymą) reglamentuojančių teisės aktų projektus;

9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas;

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

11. išmanyti tarptautinį protokolą;

12. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių sveikatos srities politiką bei teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;

2. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, projektus;

3. koordinuoja Europos Semestro rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;

4. vykdo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir rengia ataskaitas;                         

5. koordinuoja tarptautinių organizacijų pateiktų klausimynų pildymą;

6. rengia ir koordinuoja kasmetinio ministro, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministrui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, nesančių ministerijos administracijos padalinio sudėtyje, ministerijos kanclerio ir ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovų komandiruočių į užsienį plano projektą;  

7. pagal kompetenciją rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiams, Ministerijų atstovų pasitarimams bei kitiems posėdžiams, kuriuose dalyvauja ministerijos vadovybė;

8. pagal kompetenciją organizuoja dalykinius susitikimus, renginius su užsienio šalių atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, teikia išvadas, pagal poreikį rengia informacinius dokumentus (kalbas, pristatymo medžiagą) tarptautiniams susitikimams, renginiams tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

9. organizuoja ministerijos vadovybės ir ministro vadovaujamų delegacijų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes, koordinuoja medžiagos komandiruotėms rengimą bei sistemina  informaciją apie įvykusius vizitus;

10. pagal kompetenciją dalyvauja užsienio delegacijų priėmime, priėmimo programos rengime; užtikrina tarptautinio protokolo laikymąsi;

11. palaiko ryšius su sveikatos atašė Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijos savo kompetencijos klausimais;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. pavaduoja skyriaus patarėją, atsakingą už ministerijai priskirtų valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu, naryste ir atstovavimu tarptautinėse organizacijose vykdymą, ir kitus skyriaus darbuotojus;

14. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.