Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros teisinio reglamentavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  kompensavimą ir  kainodarą;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą, kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodarą;

2. nagrinėja naujus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su vaistinių preparatų kompensavimu ir kainodara, teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų ir rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

3. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja vertinimą ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;

4. nagrinėja teisės, tarp jų – ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros  srityje, teikia siūlymus dėl teisės aktų keitimo, naujų rengimo ir rengia atitinkamus teisės aktų projektus;

5. analizuoja kitų šalių patirtį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityse ir šioje srityje bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir jų institucijų atstovais;

6. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;

7. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;  

8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

9. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.