Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos ar medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmakoekonomikos ar vaistinių preparatų  kainodaros srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir dalyvauja formuojant vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politiką, rengiant šią politiką įgyvendinančius  teisės aktų  projektus;

2. koordinuoja ir rengia analizes apie vaistinių preparatų suvartojimą, kainų pasikeitimus, kurias panaudoja formuojant vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politiką;

3. koordinuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymą ir išdavimą (pardavimą) vaistinėse mažas pajamas gaunantiems gyventojams

4. rengia metodinę medžiagą farmakoekonominės analizės klausimais;

5. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę kompensavimo sąrašus nagrinėjime;

6. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų kūrime ir priežiūroje;

7. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;

8. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros srityse;  

9. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

10. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.