Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginių veiklos planų rengimo sveikatos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisė aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas, Stebėsenos informacinė sistema (SIS));

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.      organizuoja pavaldžių asmenų darbą, skirsto užduotis pavaldiems asmenims ir kontroliuoja jų vykdymą, vertiną pavaldžių asmenų tarnybinę veiklą ir nustato metines veiklos užduotis;        

2. inicijuoja, rengia (tikslina) ministerijos strateginio veiklos plano projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;  

3. organizuoja ir tikslina ministerijos strateginį veiklos planą;

4. stebi ir vertina ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą;

5. organizuoja ir kartu su ministerijos struktūriniais padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, tikslina, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;

6. organizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;

7. vertina planavimo dokumentų suderinamumą su strateginiu veiklos planu, metiniais veiklos planais;

8. teikia duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir kt. informacines sistemas;

9. rengia, tikslina ir vertina teisės aktų projektus, susijusius su strateginio planavimo procesu, jo įgyvendinimo kontrole ir strateginių dokumentų įgyvendinimu;

10. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, kasmetinių atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

12. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, rengia atsakymus į paklausimus;

13. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.