Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų Šveicarijos Konfederacijos ar Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir projektų vadybos bei vadovaujamo darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemos veiklą, tarptautinio bendradarbiavimo principus;

4. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES), Šveicarijos Konfederacijos ir kitų tarptautinių finansinių programų ir fondų įsisavinimo principus;

5. išmanyti ES institucijų veiklą, ES politiką ir ES teisę;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

7. mokėti anglų ar prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei koordinuoja skyriaus darbą su ministerijos vadovybe ir ministerijos administracijos padalinių vadovais;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones skyriaus personalo valdymo srityje;

3. pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant Lietuvos sveikatos sistemos tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes;

4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus bei programas sveikatos apsaugos srityje;

5. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su skyriui priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų poveikio vertinimu;

6. bendradarbiauja su valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo klausimus;

7. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje tarptautinės finansinės paramos įsisavinimo klausimais;

8. užtikrina efektyvų skyriaus darbą ir skyriui pavestų darbų vykdymą pagal skyriaus nuostatus;

9. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. kasmet analizuoja skyriaus darbą bei teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka bei atlieka skyriaus darbuotojų mokymo poreikių analizę;

13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

14. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, pasitarimuose;

15. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įstaigose prie ministerijos ir kitose institucijose;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

17. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.