Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacinės veiklos teisinio reglamentavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:

1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų pramoninę vaistinių preparatų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių, didmeninį platinimą ir veikliųjų medžiagų platinimą, vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, veikliųjų ir kitų vaistinių medžiagų gamybą ir platinimą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimą ir vertinimą;

1.2. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistinių preparatų tiekimu (lygiagrečiu importu, gyventojų aprūpinimu reikalingais neregistruotais būtinaisiais vaistiniais preparatais), vaistininko praktikos licencijų išdavimu ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymu į sąrašą, farmacijos specialistų teisių ir pareigų paskirstymu, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimu, vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) trečioje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimu ir vertinimu, vaistinių veikla, kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veikla, gyventorjų aprūpinimu vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, farmacine rūpyba, farmacinės ir kitų paslaugų teikimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla su vaistiniais preparatais, naikintinų vaistinių preparatų surinkimu iš gyventojų, žmonėms skirtų vaistinių preparatų, naudojamų veterinarijos tikslams, išdavimu vaistinėse;

2. koordinuoja dokumentų, susijusių su naikintinų vaistinių preparatų, surinktų iš gyventojų, tvarkymo paslaugos pirkimo organizavimu, rengimą ir tikslinimą;

3. koordinuoja dokumentų, susijusių su 2 formos receptų pirkimo ir saugojimo organizavimu ir auditu, rengimą ir tikslinimą;

4. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;

6. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

8. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra, vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.