Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį politikos mokslų, komunikacijos ar informacijos paslaugų studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą;

5. būti susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje; tarptautinio protokolo reikalavimais;

7. būti susipažinusiam su užsienio šalių, tarptautinių organizacijų ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sritį;

8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais tarptautinius santykius;         

9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

1. organizuoja pavaldžių asmenų darbą, skirsto užduotis pavaldiems asmenims ir kontroliuoja jų vykdymą, vertina pavaldžių asmenų tarnybinę veiklą ir nustato metines veiklos užduotis;

2. organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

3. analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius sveikatos srityje bei padeda ministrui formuoti strategines tarptautinio bendradarbiavimo vystymo kryptis;

4. užtikrina tarptautinių organizacijų ir ES politikos nuoseklumą bei veiklų tęstinumą ministrui pavestose valdymo srityse;

5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos metinį ir strateginį veiklos planą;

6. pagal kompetenciją analizuoja užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų sveikatos politiką ir teikia siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros;

7. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

8. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą derinimą, pristatymą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Pasaulio sveikatos organizacijoje; vykdo nacionalinio kontaktinio asmens darbui su Pasaulio sveikatos organizacija funkcijas; organizuoja ir kontroliuoja Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijų įgyvendinimą;

9. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą, derinimą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje pagal Sveikatos apsaugos ministerijai priskirtas kompetencijos sritis;

10. organizuoja ir kontroliuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų Lietuvai sveikatos srityje įgyvendinimą, rengia ir teikia ataskaitas;

11. pagal kompetenciją organizuoja įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste tarptautinėse organizacijose, institucijose ir iniciatyvose, vykdymą;

12. sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse incijuoja, koordinuoja ir plėtoja ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje ir Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje;

13. pagal kompetenciją koordinuoja pavaldžių įstaigų veiklą, susijusią su naryste tarptautinėse organizacijose tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas;

14. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų veikloje;

15. pagal kompetenciją dalyvauja dvišalio ir daugiašalio tarptautinio bendradarbiavimo programose, projektuose ir iniciatyvose sveikatos srityje;

16. pagal kompetenciją koordinuoja ir plėtoja tarptautinius ryšius su užsienio šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, įgyvendinant sveikatos politiką;

17. palaiko ryšius su Lietuvos nuolatinės atstovybės ES sveikatos apsaugos atašė, kitais ES institucijų pareigūnais bei Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ir Niujorke;

18. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir kitų, už tarptautinį bendradarbiavimą atsakingų, institucijų atstovais;  

19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir Ministro Pirmininko potvarkiais bei kitų valstybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių, delegacijų darbe;

pavaduoja skyriaus vedėją;  

20. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.