Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šeimos medicinos, visuomenės sveikatos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimą, projektus;

2. analizuoja ir rengia šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros paslaugų srityse;

4. dalyvauja rengiant šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą;

5. analizuoja ir dalyvauja rengiant šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;

6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitas pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos medicinos, prevencinių sveikatos priežiūros programų, integruotos sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse) teikimą;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

11. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

12. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

13. esant poreikiui, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo vyriausiojo specialisto funkcijas kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

15. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

16. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai ministerijos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.