Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), arba aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacinės veiklos teisinio reglamentavimo srityje;

3. turėti vadovaujamo darbo patirtį;

4. turėti praktinio darbo patirties įgyvendinant ES finansuojamus projektus;

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje, farmacijos specialistus, vaistines ir naikintinų vaistinių preparatų surinkimą, tarptautines konvencijas dėl veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai spręsti planuoti ir (ar) organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už skyriaus veiklą, įgyvendindamas skyriui pavestas funkcijas bei derina skyriaus darbą su vadovybe ir ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;

2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;

3. inicijuoja ir organizuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:

3.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, pakuočių ženklinimą ir pakuotės lapelių rengimą, vaistinių preparatų gamybą ir didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, farmacinę informaciją ir reklamą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimą, pakuočių apsaugos priemonių siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą, taikymą, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimą, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimą ir kitas farmacijos sritis;

3.2. įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo;

3.3. reglamentuojančius neharmonizuotas, su ES antrinės teisės įgyvendinimu nesusijusias veiklos sritis (farmacijos specialistų veikla, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimas, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimas, vaistinių preparatų lygiagretus importas, neregistruotų vaistinių preparatų tiekimas, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veikla, receptų rašymas ir vaistinių preparatų pardavimas ir (ar) išdavimas gyventojams ir kitiems galutiniams vartotojams, gyventojų aprūpinimas vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, farmacinės paslaugos teikimas, farmacinės rūpybos vykdymas, priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymas, reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimas, naikintinų vaistinių preparatų surinkimas iš gyventojų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla, susijusi su vaistiniais preparatais, vaistinių preparatų įvežimas (išvežimas) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms ir kitos farmacijos sritys);

4. dalyvauja formuojant vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros politiką, rengiant šią politiką įgyvendinančius Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus;

5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones farmacinės veiklos srityje;

6. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;

8. vizuoja ir užtikrina, kad ministerijos rengiami įsakymai ir tvarkomieji dokumentai bei nagrinėjami norminiai aktai ir jų projektai neprieštarautų ES teisės aktams ir ministerijos vykdomai vaistų politikai laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje;

9. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;

10. bendradarbiauja su valstybės valdymo institucijomis, mokslo, mokymo įstaigomis, profesinėmis sąjungomis, mokslinėmis draugijomis priimant sprendimus dėl farmacijos specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo, kompetencijos vertinimo, profesinės kvalifikacijos pripažinimo, licencijavimo;

11. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

12. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimą, ir atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir tobulinimosi poreikių analizę;

13. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.