Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę bei farmacijos specialistų veiklą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. renka, sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą valstybės tarnautojams, rengiantiems ministerijos raštų, dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius:

1.1. vaistinių preparatų registracijos procedūras (nacionalinę, savitarpio pripažinimo, decentralizuotą ir supaprastintas procedūras), perregistravimą ir registracijos sąlygų keitimą;

1.2. vaistinių preparatų pakuočių ženklinimą ir pakuotės lapelių rengimą;

1.3. pramoninę vaistinių preparatų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių;

1.4. farmakologinio budrumo sistemą ir veiklą, poregistracinius saugumo ir veiksmingumo tyrimus, keitimąsi saugumo informacija su kitomis Europos Ekonominės Erdvės valstybėmis ir ES institucijomis;

1.5. vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą, taikymą, jų tikrinimą ir unikalių identifikatorių deaktyvinimą didmeninio platinimo įmonėse, vaistinėse, asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.6. žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kraujo preparatams gaminti, ruošimą;

1.7. veikliųjų ir kitų vaistinių medžiagų gamybą;

1.8. vaistinių preparatų didmeninį platinimą ir veikliųjų medžiagų platinimą;

1.9. vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą;

1.10. tarptautinėmis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo įgyvendinimą;

1.11. vaistinių preparatų lygiagretų importą

1.12. farmacinės veiklos priežiūrą, geros gamybos praktikos ir geros platinimo praktikos pažymėjimų išdavimą;

2. nagrinėja farmacijos sektoriaus verslo subjektų teisinę aplinką, bendraudamas su verslo subjektais identifikuoja teisines spragas, tobulinimo galimybes ir susistemintą medžiagą teikia skyriaus valstybės tarnautojams, atsakingiems už atitinkamų teisės aktų (projektų) rengimą ir tobulinimą;

3. nagrinėja kitose valstybėse taikomas priemones ir gerąją patirtį siekiant išvengti vaistinių preparatų trūkumų, sistemina informaciją ir ją pateikia valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;

4. analizuoja gyventojų aprūpinimą neregistruotais vaistiniais preparatais, reikalingą valstybės tarnautojams teikiant siūlymus dėl vilties programų įteisinimo, vardinių ir neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų tiekimo reikalavimų tobulinimo;

5. suranda ir nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus, rekomendacijas, nurodymus ir kitus dokumentus, taip pat ES farmacijos teisės aktų projektus ir susistemintą medžiagą teikia valstybės tarnautojams, atsakingiems už atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimą ar Lietuvos Respublikos pozicijų parengimą ir pristatymą;

6. renka duomenis, reikalingus valstybės tarnautojams vertinant teisės aktų projektų poveikį ir administracinę naštą;

7. pagal poreikį organizuoja ministerijos darbo grupių ir komisijų posėdžius, protokoluoja skyriaus rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;  

8. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

9. organizuoja renginius skyriaus veiklos klausimais;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.