Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Farmacinės veiklos reglamentavimas laisvo prekių judėjimo ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, apimtyje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reguliuojančius vaistų tiekimą rinkai (registraciją, registracijos pažymėjimų sąlygų keitimą, teisės į vaisto registraciją perleidimą), pakuočių ženklinimą, pakuotės lapelių rengimą, informaciją apie vaistus, farmakologinio budrumo sistemą ir veiklą, poregistracinius saugumo ir veiksmingumo tyrimus, valstybinę šių veiklų priežiūrą.

12. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

13. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, reglamentuojančius receptų rašymą, vaistų išdavimą (pardavimą) vaistinėse, neregistruotų vaistų tiekimą (vardinių ir neregistruotų būtinųjų vaistų įteisinimas, išrašymas ir tiekimas, „vilties“ programų įteisinimas).

14. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos įmonių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vaistų įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms.

15. Nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė;

17.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

17.4. studijų kryptis – medicina (arba);

17.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – veiklos farmacinėje srityje patirtis ;

17.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

20.2. organizuotumas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

20.4. analizė ir pagrindimas – 5;

20.5. komunikacija – 4.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. įžvalgumas – 4.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. veiklos planavimas – 4.