Pareigų aprašymas Spausdinti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

FARMACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Farmacinės veiklos reglamentavimas laisvo prekių judėjimo ir tarptautinių įsipareigojimų dėl I, II, III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų apimtyje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, reglamentuojančius farmacinę informaciją ir vaistų reklamą, vaistinių preparatų registraciją, farmakologinį budrumą ir valstybinę farmacinės veiklos priežiūrą.

12. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, reguliuojančius teisėtą apyvartą su I, II, III sąrašų narkotiniais, psichotropiniais vaistais ir veikliosiomis medžiagomis ir jos valstybinę priežiūrą.

13. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, reglamentuojančius neregistruotų vaistinių preparatų tiekimą ir pažangios terapijos vaistinių preparatų individualiems pacientams, gamybą.

14. Koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus, reglamentuojančius priemonių, užtikrinant skaidrų farmacijos kompanijų ir sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą, taikymą.

15. Nagrinėja ES ir kitų šalių teisės aktus farmacijos ir veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, srityse, teismų jurisprudenciją, kitus tarptautinius dokumentus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo.

16. Nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje) ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – teisė (arba);

18.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

18.4. studijų kryptis – medicina (arba);

18.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – veiklos farmacinėje srityje patirtis;

18.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 4;

21.2. analizė ir pagrindimas – 5;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. organizuotumas – 4;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. įžvalgumas – 4.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. teisės išmanymas – 4.