Pareigų aprašymas Spausdinti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Farmacinės veiklos reglamentavimas laisvo prekių ir asmenų judėjimo, farmacijos specialistų ir vaistinių veiklos srityse.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Koordinuoja, rengia ir (ar) dalyvauja rengiant bei vertinant teisės aktų projektus, reglamentuojančius farmacinių, farmacinės rūpybos, išplėstinės praktikos vaistininko ir kitų paslaugų teikimą vaistinėje, teikia siūlymus dėl šių paslaugų plėtros ir įgyvendinimo.

12. Dalyvauja vertinant Sveikatos žmogiškųjų išteklių (farmacijos specialistų) rengimo, planavimo, kvalifikacijos kėlimo, valdymo, pritraukimo esamą situaciją ir teikia pasiūlymus tobulinimui.

13. Nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių ir asmenų judėjimo bei paslaugų teikimo vaistinėse apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo.

14. Nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus, pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – teisė (arba);

16.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

16.4. studijų kryptis – medicina (arba);

16.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirtis – veiklos farmacinėje srityje patirtis ;

16.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

18.2. organizuotumas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

18.4. analizė ir pagrindimas – 5;

18.5. komunikacija – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. įžvalgumas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. veiklos planavimas – 4.