Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį politikos mokslų, viešojo administravimo, vadybos ar verslo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ES reikalų koordinavimo srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su ES institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6. būti susipažinusiam su sveikatos sritį reglamentuojančiais ES teisės aktais;

7. išmanyti ES reikalų koordinavimo taisykles;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą;

9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas;

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

11. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimą su ES teisynu ir ES teisės aktų įgyvendinimą Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priklausančiose srityse;

2. kontroliuoja, kad teisės aktų derinimas ir jų įgyvendinimo priemonės būtų įvykdytos laiku;

3. informuoja koordinatorius Europos teisės departamente prie Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijoje ir kitose institucijose atsakingose už šią sritį apie teisės aktų derinimo ir įgyvendinimo procesą;

4. informuoja ES institucijas apie ES direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus;

5. užtikrina informacijos apie nacionalinius teisės aktus, perkeliančius ir įgyvendinančius naujų ES direktyvų nuostatas, patalpinimą į elektroninio notifikavimo duomenų bazę;

6. informuoja apie teisės aktų derinimo ir ES reikalavimų įgyvendinimo planų vykdymą ministerijos vadovybę, Europos teisės departamentą prie LR Teisingumo ministerijos bei kitas suinteresuotas institucijas;

7. koordinuoja atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Bendrijų Teisingumo Teismui) pateikimą; 

8. rengia pranešimus ir ataskaitas ES institucijoms apie narystės įsipareigojimų vykdymą;

9. sudaro ir nuolatos atnaujina Direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo planą, organizuoja su plano rengimu susijusių klausimų sprendimą;

10. organizuoja ES valstybių narių notifikuotų techninių reglamentų projektų derinimą Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos srityse;

11. pagal kompetenciją vertina bei dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sritis, kuriuos reikia derinti su ES teise;

12. pagal kompetenciją analizuoja ES, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių dokumentus (taip pat siunčiamus elektroniniu paštu), susijusius su Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojama veikla;

13. pagal priskirtą sritį koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą ir derinimą, pristatymą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Pasaulio sveikatos organizacijoje;

14. organizuoja oficialių ministerijos vadovybės vizitų, susitikimų su užsienio svečiais ir oficialiomis delegacijomis, tarptautinių renginių organizavimą;

15. esant reikalui pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiuose bei ES institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje;

16. palaiko ryšius su sveikatos atašė Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijos savo kompetencijos klausimais;

17. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje proceso tobulinimo ir skyriaus veiklos gerinimo;

18. pavaduoja skyriaus patarėja, atsakingą už ministerijai priskirtų valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu, naryste ir atstovavimu tarptautinės organizacijose vykdymą, ir kitus skyriaus darbuotojus;

19 vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.