Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį politikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį ES reikalų koordinavimo srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su ES ir tarptautinėmis institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6. būti susipažinusiam su sveikatos sritį reglamentuojančiais ES teisės aktais;

7. išmanyti ES reikalų koordinavimo taisykles;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą;

9. žinoti Lietuvos ES politikos strategines kryptis;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas,

12. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių programų klausimais;

2. pagal kompetenciją analizuoja ES Tarybai pirmininkaujančių šalių programas, prioritetus, pasiektus jų pirmininkavimo rezultatus, prireikus, rengia apibendrinimus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

3. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose vykstančiuose posėdžiuose rengimą, jų derinimą, pateikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;

4. stebi ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir kitais ES klausimais;

5. pagal kompetenciją koordinuoja atstovų skyrimą į ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos įgyvendinimo (komitologijos) komitetus, kitus ad hoc komitetus ar darbo grupes;

6. pagal kompetenciją koordinuoja pasirengimą ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboms ir neformaliems sveikatos apsaugos ministrų susitikimams;

7. administruoja Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS) Sveikatos apsaugos ministerijoje;

8. Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS) seka ir perduoda atsakingiems asmenims informaciją apie ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžius; organizuoja ataskaitų pateikimą, dalyvavimo ES Tarybos posėdžiuose, Europos Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų posėdžiuose, ataskaitas talpina LINESIS;

9. vykdo ministerijos ir pavaldžių institucijų atstovų dalyvavimo ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose stebėseną, teikia ataskaitą apie dalyvavimą skyriaus vedėjui;

10. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybės susirašinėjimo ES reikalų klausimais su ES valstybėmis narėmis ir kandidatėmis, ES institucijomis raštus;

11. pagal kompetenciją organizuoja informacinės medžiagos, Lietuvos Respublikos pozicijos, kitų reikalingų dokumentų rengimą ministerijos vadovybės susitikimams Lietuvos narystės ES klausimais;

12. analizuoja iš ES ir tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu sveikatos srityje, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, bendradarbiauja su šiomis institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

13. palaiko ryšius su sveikatos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES savo kompetencijos klausimais;

14. koordinuoja lingvistinių pastabų teikimą dėl ES dokumentų lietuviškų vertimų;

15. dalyvauja ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose;

16. rengia ataskaitas iš darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus;

17. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

18. pavaduoja skyriaus patarėją, atsakingą už ministerijai priskirtų valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu, naryste ir atstovavimu tarptautinės organizacijose vykdymą,  ir kitus skyriaus darbuotojus;

19. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.