Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

                         STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS9

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. tarptautiniai ryšiai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Dvišalių ir daugiašalių ryšių ir bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis koordinavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo prioritetų sveikatos srityje stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

8. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

9. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

13. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

14. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Organizuoja ministerijos vadovybės dalyvavimą Užsienio reikalų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų rengiamuose tarpvyriausybinio bendradarbiavimo su užsienio šalimis komisijų posėdžiuose, medžiagos ir pasisakymo bei siūlymų projektų darbotvarkei sveikatos srityje parengimą.

16. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kasmetinę Europos socialinio kodekso vykdymo ataskaitą (sveikatos dalis), kasmetinę Europos socialinės chartijos vykdymo ataskaitą (sveikatos dalis); taip pat ataskaitas apie konvencijų prie kurių Lietuva prisijungusi nuostatų sveikatos srityje vykdymą.

17. Organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų atstovų dalyvavimą Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veikloje, rengia teisės aktų dėl atstovavimo projektus bei atstovavimo ataskaitą už praėjusius metus.

18. Teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir kitoms institucijoms dėl ministerijos vadovybės kelionių į užsienį, tarptautinių sutarčių vykdymo bei dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su užsienio šalimis sveikatos srityje.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

20.3. studijų kryptis – komunikacija (arba);

20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

20.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 4;

23.2. analizė ir pagrindimas – 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

23.4. organizuotumas – 3;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. tarpkultūrinė komunikacija – 3;

24.2. informacijos valdymas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 3.