Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo tvarką, užsieniečių teisinę padėtį;

5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą;

6. būti susipažinusiam su sveikatos sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

7. žinoti pagrindines Lietuvos Respublikos užsienio politikos aktualijas ir strateginius užsienio politikos prioritetus, išmanyti bendradarbiavimo daugiakultūrinėje aplinkoje ypatumus;

8. mokėti rengti ir vertinti tarptautinį bendradarbiavimą (tarptautinių sutarčių rengimą, sudarymą bei vykdymą) reglamentuojančių teisės aktų projektus;

9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas;

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

11. išmanyti tarptautinį protokolą;

12. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, internetas, elektroninis paštas);

13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių sutarčių rengimo, sudarymo ir vykdymo klausimais, projektus;

2. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir užtikrina tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų sveikatos srityje rengimą, teisės aktų projektų dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, pasirašytų sutarčių ratifikavimo teisės aktų parengimą ir suderinimą, bei pagal kompetenciją dalyvauja juos įgyvendinant;

3. koordinuoja Lietuvos Respublikos pasirašytų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sričiai priskirtų konvencijų ratifikavimo procedūrą;

4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis  institucijomis, sprendžiant tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo sveikatos srityje klausimais;

5. rengia informaciją daugiašalėms tarpvalstybinėms organizacijoms, kurių nare Lietuva yra arba su kuriomis bendradarbiauja, apie Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos prioritetus bei jų įgyvendinimą;

6. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir kitoms institucijoms dėl ministerijos vadovybės kelionių į užsienį, tarptautinių sutarčių vykdymo bei dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su užsienio šalimis sveikatos srityje;

7. konsultuoja ir padeda ministerijos darbuotojams pildyti dokumentus, gauti vizas bei organizuoti oficialias komandiruotes į užsienį;

8. organizuoja ministerijos vadovybės kviestų delegacijų bei aukšto rango svečių priėmimą, kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais rengia aukščiausio lygio užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų oficialių delegacijų vizitų  programas, užtikrina tarptautinio protokolo laikymąsi;

9. organizuoja ministerijos vadovybės dalyvavimą Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų rengiamuose tarpvyriausybinio bendradarbiavimo su užsienio šalimis komisijų posėdžiuose, medžiagos ir pasisakymo bei siūlymų projektų darbotvarkei sveikatos srityje parengimą;

10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kasmetinę Europos socialinio kodekso vykdymo ataskaitą (sveikatos dalis), kasmetinę Europos socialinės chartijos vykdymo ataskaitą (sveikatos dalis); taip pat ataskaitas apie konvencijų prie kurių Lietuva prisijungusi nuostatų sveikatos srityje vykdymą;

11. pagal kompetenciją organizuoja regioninių strategijų sveikatos srityje įgyvendinimą;

12. organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų atstovų dalyvavimą Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veikloje, rengia teisės aktų dėl atstovavimo projektus bei atstovavimo ataskaitą už praėjusius metus;

13. sistemina informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos mokamus mokesčius tarptautinėms organizacijoms, rengia paraiškas tarptautinių mokesčių mokėjimui;

14. palaiko ryšius su sveikatos atašė Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijos savo kompetencijos klausimais;

15. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. pavaduoja skyriaus patarėją, atsakingą už ministerijai priskirtų valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu, naryste ir atstovavimu tarptautinės organizacijose vykdymą ir kitus skyriaus darbuotojus;

17. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.