Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje ir 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros išteklių valdymą, sveikatos priežiūros specialistų planavimą ir valdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, sugebėti jais vadovautis;

5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros išteklių valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais laisvą asmenų judėjimą, sveikatos specialistų veiklą, paslaugų teikimą, profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir kt.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. kaupia ir analizuoja informaciją apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų poreikį, rengimą pasiskirstymą pagal sveikatos priežiūros įstaigas ir savivaldybes;

2. analizuoja sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių geografinį ir organizacinį pasiskirstymą Lietuvos Respublikoje pagal amžiaus grupes, lytį ir veiklos sritį;

3. dalyvauja planuojant sveikatos priežiūros specialistų rengimo poreikį, dalyvauja rengiant studentų, rezidentų priėmimo į aukštąsias mokyklas planus;

4. teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros išteklių valdymo informacinių sistemų;

5. dalyvauja patvirtinant rezidentūros bazes bei dalyvauja rezidentus paskirstant po rezidentūros bazes;

6. dalyvauja organizuojant sveikatos priežiūros specialistų veiklos kokybinius vertinimus, siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;

7. bendradarbiauja su mokslo, mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis, specialybių draugijomis ir kitomis institucijomis nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal skyriui nustatytus uždavinius ir funkcijas;

8. koordinuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, teikiant informaciją apie Lietuvos sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių rodiklius bei gerąsias praktikas;

9. konsultuoja sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikio nustatymo, sveikatos specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo klausimais;

10. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

11. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;

12. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

14. skyriaus vedėjo pavedimu vaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

15. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.