Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemoje srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos santykius, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymo ir veikimo principus;

4. mokėti rengi ir vertinti teisės aktų projektus pagal veiklos sritį;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, elektroninis paštas);

8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sveikatos apsaugos srities inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinimo bei kompetencijų telkimo šiose srityse ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

2. siekiant užtikrinti tarpžinybiniu lygiu vykdomų veiklų suderinamumą pagal kompetenciją dalyvauja sumanios specializacijos priemonių įgyvendinime;

3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl inovatyvių priemonių, metodų bei iniciatyvų, susijusių su sveikatos sritimi, ir esant poreikiui prisideda prie jų įgyvendinimo;

4. rengia ir vertina teisės aktų, kitų dokumentų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5. analizuoja informaciją, susijusią su asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodikliais, esant reikalui, teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo šioje srityje bei organizuoja šių rodiklių duomenų suvestinių viešinimą;

6. vykdo ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo srityje koordinavimą bei rengia ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisinio reglamentavimo, reikalingo šios srities koordinavimo gerinimui;

7. dalyvauja nustatant, tikslinant ir vertinant sveikatos apsaugos ministro papildomai nustatytus sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, rengiant šių rodiklių surinkimo ir apskaičiavimo metodikas bei pagal kompetenciją šiais klausimais teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

8. pagal kompetenciją vykdo sveikatos apsaugos ministro papildomai nustatomų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų rodiklių analizes;

9. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas, teikia siūlymus;

10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskiriamus klausimus;

11. atstovauja ministerijai kitose organizacijose skyriaus kompetenciją atitinkančiais klausimais;

12. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pagal nustatytus reikalavimus;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

14. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;

15. pavaduoja skyriaus vedėją;

16. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.