Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, sveikatos sistemos valdymo ir veikimo principus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimais;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant dokumentų, susijusių su sveikatos priežiūros technologijų vertinimo veiklų koordinavimu asmens ir visuomenės sveikatos bei farmacijos srityse, projektus;

2. bendradarbiauja su technologijų vertinimą atliekančiomis institucijomis sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimo klausimais;

3. rengia ir vertina teisės aktų, susijusių su ministerijos vykdoma politika sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje, projektus ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisinio reglamentavimo, reikalingo darnios vertinimo procesų eigos užtikrinimui;

4. koordinuoja administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą bei administracinės naštos mažinimo iniciatyvas;

5. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas skyriaus kompetencijai priskirtais sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimais;

6. organizuoja ir techniškai aptarnauja Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdžius;

7. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus skyriaus veiklos sričiai priskiriamais klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas savo nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

11. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų valdymą ir archyvavimą;

12. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

14. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.