Pareigų aprašymas Spausdinti

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta organizuoti koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose, atlikti analitinį darbą dėl Europos Sąjungos bei Jungtinių Tautų institucijų lygiu  sutartų sveikatos rodiklių stebėsenos ir jų analizės; dalyvauti rengiant ilgalaikius sveikatos sistemos plėtros dokumentus bei strateginius ir metinius ministerijos veiklos planus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Europos Sąjungos bei Jungtinių Tautų institucijų lygiu sutartų sveikatos rodiklių stebėsenos bei jų analizės – funkcijas, organizuoja koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose dalyvauja rengiant ilgalaikius sveikatos sistemos plėtros dokumentus bei strateginius ir metinius ministerijos veiklos planus.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                     

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atstovavimo Europos Sąjungos institucijose;
  3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;
  4. mokėti anglų ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
  5. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, strategijomis, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
  6. būti susipažinus su bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
  7. būti susipažinus su sveikatos sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
  8. žinoti Lietuvos Europos Sąjungos politikos strategines kryptis;
  9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo

taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

  1. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas;
  2. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. koordinuoja ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, atliekant analitinį darbą dėl Europos Sąjungos lygiu sutartų sveikatos rodiklių stebėsenos ir jų analizės sistemų plėtros Europos Sąjungos sveikatos strateginės plėtros srityje;
  2. organizuoja koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose juos rengiant ir įgyvendinant: Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų;
  3. organizuoja Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu su sveikatos priežiūra susijusiais klausimais;
  4. organizuoja koordinuotą Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų teikimą Europos Sąjungos tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemai MISSOC.
  5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginį ir metinį veiklos planą. 
  6. pagal kompetenciją analizuoja ministro valdymo srities strateginių veiklos planų projektų atitiktį ministerijos prioritetams, teikia išvadas ir siūlymus;
  7. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir vertina teisės aktų projektus;
  8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
  9. pagal kompetenciją organizuoja informacinius ir konsultacinius renginius, konsultuoja ir teikia informaciją;
  10. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________________