Pareigų aprašymas Spausdinti

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

Pareigybės lygis – A2.

Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) rengiamų teisės aktų – Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įsakymais tvirtinamų nuostatų, įstatų, medicinos ir higienos normų, reglamentų, metodikų, taisyklių, ministerijos kanclerio potvarkių, ministerijos vadovybės pasirašomų raštų projektams, viešoms kalboms redaguoti (vidutinio sudėtingumo veikla).

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų ir tekstų redagavimo srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės kalbos vartojimą, informacijos teikimą;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. bendradarbiauja su dokumentų rengėjais, prisideda prie teisės aktų, raštų projektų rengimo;

6.2. redaguoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įsakymais tvirtinamų higienos ir medicinos normų, reglamentų, įstatų, nuostatų, metodikų, taisyklių, ministerijos kanclerio potvarkių, Lietuvos Respublikos įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministerijos vadovybės pasirašomų į kitas institucijas siunčiamų raštų projektus, griežtai laikydamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, lietuvių kalbos taisyklių ir teisės aktais nustatytų dokumentų rengimo reikalavimų;

6.3. vizuoja tinkamai parengtų dokumentų projektus;

6.4. žodžiu ir raštu ministerijos administracijos padalinių darbuotojams teikia konsultacijas bendrinės lietuvių kalbos vartojimo klausimais;

6.5. atsako už ministerijos veiklos sričių Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų terminų straipsnių rengimą, teikimą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – VLKK) ir derinimą;

6.6. bendradarbiauja su VLKK ministerijos veiklos sričių terminijos klausimais: dalyvauja VLKK posėdžiuose, kuriuose sprendžiami sveikatos apsaugos srities terminų vartosenos klausimai, koordinuoja ir organizuoja atsakymų į VLKK persiųstas iš Europos Sąjungos institucijų gautas užklausas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų pateikimą VLKK ir kt.;

6.7. esant poreikiui protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

6.8. dalyvauja darbo grupių veikloje;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, priskirtų skyriaus veiklos sričiai, projektus;

6.10. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą) naudodamasis kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

6.11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos gerinimo;

6.12. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.