Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vadybos, ir (ar) Europos Sąjungos projektų administravimo darbo patirtį;

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa);

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Norvegijos finansinės paramos administravimą ir įgyvendinimą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir tikslina programos pasiūlymą bei su pasiūlymu susijusius dokumentus;

2. atlieka darbus ir rengia dokumentus, reikalingus tinkamai pasiruošti programos ir ją sudarančių projektų įgyvendinimui;

3. pagal kompetenciją rengia programos ir / ar projektų įgyvendinimo ataskaitas nustatytais terminais;

4. organizuoja reikalingus susitikimus, pasitarimus, posėdžius ir bendradarbiauja su potencialiais programos projektų įgyvendinimo partneriais bei kitomis programos ir jos projektų planavime ir administravime dalyvaujančiomis institucijomis ir organizacijomis, ministerijos administraciniais padaliniais;

5. rengia, tikslina, sistemina ir saugo visus su programos ir jos projektų planavimu, administravimu, stebėsena, ataskaitų rengimu ir rezultatų sklaida susijusius dokumentus;

6. pagal kompetenciją rengia ir teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie programos ir ją sudarančių projektų įgyvendinimą;

7. organizuoja informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą;

8. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su dvišalių santykių su atitinkamomis donorų institucijomis ir organizacijomis užmezgimu ir stiprinimu įgyvendinamos programos ir jos projektų ribose;

9. pagal poreikį dalyvauja programos ir / ar projektų vykdytojų, partnerių organizuojamuose renginiuose, vyksta į projektų vykdymo vietas, teikia informaciją programos ir / ar projektų įgyvendinimo klausimais, rengia ir skaito pranešimus bei dalyvauja diskusijose;

10. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse bei komisijose;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.