Pareigų aprašymas Spausdinti

TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) vykdomų tarptautinės finansinės paramos programų valdymo veiklų vykdymą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – vykdyti veiklą tarptautinės finansinės paramos sveikatos apsaugos sektoriui valdymo srityje, organizuojant ir koordinuojant priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų planavimo, įgyvendinimo procesus, stebėseną ir atskaitomybę.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansinės paramos ar tarptautinių projektų valdymo srityse ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, nustatyti ir vertinti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas, rengti ir pristatyti išvadas;

4.4. išmanyti Europos Sąjungos fondų, Vystomojo bendradarbiavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos programų bei projektų valdymo principus ir gebėti juos taikyti;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programinės įrangos paketu, interneto naršyklėmis;

4.7. išmanyti teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles bei gebėti juos rengti;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir metodus;

4.9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos sveikatos sistemos veiklą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinės finansinės paramos sveikatos apsaugos srityje poreikius ir vertina dalyvavimo tarptautinės finansinės paramos programose ir / ar projektuose tikslingumą ir galimybes;

5.2. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant tarptautinės finansinės paramos prioritetus;

5.3. pagal kompetenciją vertina tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų įgyvendinimo eigą, analizuoja rodiklių pasiekimo būklę, tęstinumo reikalavimų vykdymą ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl pastebėtų nukrypimų (neatitikčių) koregavimo.

5.4. pagal kompetenciją vertina įgyvendinamų tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų valdymo rizikas, lėšų panaudojimo reikalavimų pažeidimus, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl pastebėtų rizikų ar pažeidimų valdymo;

5.5. pagal kompetenciją koordinuoja tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų planavimo ir įgyvendinimo dokumentų rengimą bei derinimą su atsakingomis institucijomis;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinės finansinės paramos projektų vertinimo ir / ar atrankos procesuose;

5.7. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja darbus, susijusius su tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų lėšų planavimu, ataskaitų apie tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų įgyvendinimą parengimu ir pateikimu atsakingoms institucijoms;

5.8. pagal kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina dvišalių santykių stiprinimo veiklas, dalyvauja bendradarbiavimo veiklose su kitų šalių tarptautinių finansinių programų operatoriais, panašiomis organizacijomis valstybėse donorėse;

5.9. konsultuoja programų ir /ar projektų vykdytojus bei kitas institucijas, įstaigas, organizacijas kuruojamos veiklos srities klausimais;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir/ar rengia sutarčių, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su tarptautinės finansinės paramos programų valdymu.

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis tarptautinės finansinės paramos valdymo klausimais;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų darbo grupių, komisijų ar komitetų veikloje;

5.14. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

5.16. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________