Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio ar finansinio darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius programinį planavimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio fondo planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, jų finansavimo principus, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas, Stebėsenos informacine sistema (SIS), Valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS));

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir rengia įstaigų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija (toliau – įstaigos), ir struktūrinių padalinių biudžeto projektą;

2. sudaro bendrą strateginio veiklos plano projekto ir patvirtinto plano suvestinę valstybės biudžeto programų sąmatą su skaičiavimų formomis, taip pat bendrą suvestinę su skaičiavimų formomis be pajamų įmokų, kiekvienos programos suvestinę sąmatą su skaičiavimų formomis;

3. teikia duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS) ir kt. informacines sistemas pagal poreikį;

4. organizuoja ir rengia ministerijos vykdomų programų / priemonių sąmatų projektus ir strateginio veiklos plano rengimą, analizuoja patvirtinto plano programų / priemonių sąmatų vykdymą;

5. nagrinėja įstaigų ir struktūrinių padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirtinį paskirstymą, rengia programų sąmatų tikslinimo pažymas;

6. analizuoja įstaigų atsiskaitomojo laikotarpio finansinės atskaitomybės ataskaitas, ministerijos strateginio veiklos plano vykdymą;

7. rengia ir vertina (dalyvauja rengiant) dokumentų, susijusių su įstaigų išlaidų planavimu, biudžeto sudarymu ir vykdymu, biudžetinių įstaigų finansinės veiklos reglamentavimu, projektus;

8. pagal kompetenciją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms informaciją apie numatomus skirti ir skirtus biudžeto asignavimus; rengia ataskaitas, kitą informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms paskirtos užduotys;

10. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.