Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio ar finansinio darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius programinį planavimą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio fondo planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, jų finansavimo principus, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis        (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas,), pagal pareigybės kompetenciją mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bei Stebėsenos informacinės sistemos priemonėmis;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir rengia įstaigų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija (toliau – įstaigos), išlaidų darbo užmokesčiui plano projektą, sudaro biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui plano projekto ir patvirtinto plano formų suvestines pagal programas, valstybės funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo formas;

2. rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ateinančių trejų metų prognozes;

3. koordinuoja priskirtų programų sąmatų projektų rengimą, sudaro išlaidų plano projekto ir patvirtinto plano suvestines, analizuoja patvirtinto plano vykdymą;

4. nagrinėja įstaigų prašymus perskirstyti priskirtų programų išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirtinį paskirstymą, rengia išlaidų tikslinimo pažymas;

5. analizuoja įstaigų atsiskaitomojo laikotarpio finansinės atskaitomybės ataskaitas, darbo užmokesčio išlaidų, pareigybių skaičiaus plano vykdymą;

6. teikia duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS) ir kt. informacines sistemas pagal poreikį;

7. rengia valstybinės (valstybės perduotų savivaldybėms) neveiksnių asmenų būklės vertinimo užtikrinimo funkcijos lėšų poreikio, paskirstymo savivaldybėms projektus, analizuoja šių lėšų panaudojimą;

8. rengia, nagrinėja ir dalyvauja rengiant dokumentų, susijusių su įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondo planavimu, biudžeto sudarymu ir vykdymu, projektus bei teikia pastabas ir siūlymus;

9. pagal kompetenciją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms informaciją apie numatomus skirti ir skirtus biudžeto asignavimus; rengia ataskaitas, kitą informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

11. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.