Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Strateginio veiklos plano ir programų biudžeto rengimas, įgyvendinimas ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

11. Koordinuoja ir rengia įstaigų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija (toliau – įstaigos), išlaidų darbo užmokesčiui plano projektą ir patvirtinto plano formų suvestines, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo formas.

12. Rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ateinančių trejų metų prognozes.

13. Koordinuoja priskirtų programų sąmatų projektų rengimą, sudaro išlaidų plano projekto ir patvirtinto plano suvestines, analizuoja patvirtinto plano vykdymą.

14. Nagrinėja įstaigų prašymus perskirstyti priskirtų programų išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją, ketvirtinį paskirstymą, rengia išlaidų tikslinimo pažymas.

15. Analizuoja įstaigų atsiskaitomojo laikotarpio finansinės atskaitomybės ataskaitas, darbo užmokesčio išlaidų, pareigybių skaičiaus plano vykdymą.

16. Rengia valstybinės (valstybės perduotų savivaldybėms) neveiksnių asmenų būklės vertinimo užtikrinimo funkcijos lėšų poreikio, paskirstymo savivaldybėms projektus, analizuoja šių lėšų panaudojimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

18.3. studijų kryptis – finansai (arba);

18.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

18.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

18.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba – anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 3;

21.2. analizė ir pagrindimas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. organizuotumas – 3;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.