Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, strategijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas, Stebėsenos informacinė sistema (SIS));

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant ministerijos strateginių veiklos planų projektus;

2. dalyvauja įgyvendinant patvirtintame ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas einamųjų metų priemones;

3. dalyvauja rengiant ministerijos strateginio veiklos plano tikslinimą;

4. vertina įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, metinių veiklos planų projektus,  įgyvendinimo ataskaitas, analizuoja rezultatus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

5. dalyvauja rengiant ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, užtikrina jų suderinamumą su strateginiais veiklos planais;

6. tikslina ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

7. dalyvauja rengiant ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas, analizuoja rezultatus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

8. teikia duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir kt. informacines sistemas;

9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

10. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.