BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Dulkys
  Sveikatos apsaugos ministras
  316
  • Vadovybės priimamasis • Daiva Stalemėkė
  315
  • Vadovybės priimamasis • Diana Girba
  320
  Danguolė Jankauskienė
  319
  Aušra Bilotienė Motiejūnienė
  321
  • Vadovybės priimamasis • Daiva Mazurkevičienė
  312
  Aurimas Pečkauskas
  317
  Jurgita Grebenkovienė
  313
  •••••••••• ••••••••••
  Tomas Bagdonas
  318
  Simona Bieliūnė
  308
  Eglė Butkevičienė
  308
  Tomas Gailius
  306
  Alina Sakalauskienė
  311
  Kristina Auruškevičienė
  300
 • Spaudos tarnyba
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Neringa Mikėnaitė
  301
  Julijanas Gališanskis
  302
  Agnė Kiškytė Rarivanė
  301
  Rimantas Zagrebajev
  302
  Jūratė Baltinaitė
  301

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SPAUDOS TARNYBOS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Spaudos tarnybos (toliau – Spaudos tarnyba) nuostatai nustato Spaudos tarnybos uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Spaudos tarnybos darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai. 

  3. Spaudos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  4. Spaudos tarnyba yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  5. Spaudos tarnybos darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Spaudos tarnybos uždaviniai:

  6.1. kurti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didinti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones apie sveikatos apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;

  6.2. užtikrinti visuomenės informavimą per žiniasklaidos priemones apie sveikatos apsaugos politiką bei ministerijos veiklą;

  6.3. plėtoti bendradarbiavimą komunikacijos srityje su šalies ir tarptautinėmis sveikatos srityje veikiančiomis institucijomis bei organizacijomis, dalyvauti komunikacijos darbo grupių, komisijų, tinklų veikloje;

  6.4. konsultuoti ministerijos vadovybę, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su žiniasklaida klausimais;

  6.5. formuoti ir palaikyti pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje;

  6.6. dalyvauti koordinuojant ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ryšių su žiniasklaida veiklą.

  7. Spaudos tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2. rengia ir teikia informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su ministerijos vykdoma sveikatos politika ir jos įgyvendinimu;

  7.3. esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į žurnalistų etikos inspektorių bei Visuomenės informavimo etikos komisiją;

  7.4. pagal kompetenciją rengia komentarus žiniasklaidai, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, organizuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos darbuotojų interviu, dalyvavimą televizijos ir radijo laidose;

  7.5. pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;

  7.6. pagal kompetenciją inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

  7.7. organizuoja visuomenės informavimo, socialinės reklamos kampanijas;

  7.8. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;

  7.9. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

  7.10. inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;

  7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;

  7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

  7.13. koordinuoja ministerijos ryšius su pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kuriant ir organizuojant viešinimo priemonių įgyvendinimą.

  III SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Spaudos tarnybos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais;

  8.2. susipažinti ir gauti Spaudos tarnybos veiklai reikiamą informaciją – ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nuorašus, medžiagą iš ministerijos struktūrinių padalinių bei įstaigų, priklausančių ministerijos veiklos reguliavimo sričiai, dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į kitų šalies ir užsienio institucijų ir organizacijų atitinkamus padalinius, jeigu tai reikalinga skyriaus funkcijų vykdymui;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;

  8.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.5. suderinus su ministerijos vadovybe, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ar visuomeninių organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Spaudos tarnybos nuostatose numatytiems klausimams spręsti;

  8.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Spaudos tarnybos darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, Spaudos tarnybos nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

  V SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Spaudos tarnybai vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  11. Spaudos tarnybos vedėjas:

  11.1. planuoja Spaudos tarnybos veiklą ir sprendžia Spaudos tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Spaudos tarnybos darbą – paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Spaudos tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. pagal kompetenciją vykdo Spaudos tarnybos darbuotojų metinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus ministrui skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kitais su Spaudos tarnybos veiklos tobulinimu susijusiais klausimais;

  11.4. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.5. vykdo kitus su Spaudos tarnyba ir jos funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  12.  Spaudos tarnybos vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo Spaudos tarnybos patarėjas.

  VI SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Spaudos tarnybos darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Spaudos tarnybos darbuotojai.

  15. Spaudos tarnybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

  _________________

 • Antikorupcijos ir atitikties skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Tamošiūnienė
  224
  Vytautas Žerlauskas
  224
  Neringa Lipskienė
  224

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai ir specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra vykdyti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones ministerijos veiklos srityje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  7.2. pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus kriterijus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlieka jos analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

  7.3. rengia ir teikia tvirtinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose, prireikus teikia siūlymus dėl jos tikslinimo;

  7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus ir skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;

  7.6. organizuoja darbus, susijusius su projektų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje planavimu, įgyvendinimu, rezultatų stebėsena ir poveikio vertinimu;

  7.7. teikia siūlymus ministrui dėl būdų ir priemonių korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

  7.8. viešina informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą bei analizuoja ir, esant reikalui suderinus su ministru, viešina nustatytus korupcijos atvejus;

  7.9. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinės veiklos tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

  7.10. pagal kompetenciją identifikuoja, tikrina, analizuoja ir sistemina ministerijai kylančias rizikas ir teikia ministrui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  7.11. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis korupcijos prevencijos srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  7.12. organizuoja antikorupcinį švietimą, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus, institucijas, įstaigas ir organizacijas;

  7.13. gavus informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja ministrą;

  7.14. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

  7.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

  7.17. tvarko skyriaus dokumentaciją;

  7.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  ______________

   

 • Asmens sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Odeta Vitkūnienė
  215

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Departamentą sudaro:

  5.1. Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius;

  5.2. Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius.

  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Departamentas vykdo šiuos svarbiausius uždavinius:

  7.1. įgyvendina valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

  7.2. rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

  7.3. įstatymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  7.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  7.5. dalyvauja koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;

  7.6. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. nustato asmens sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

  8.2. numato bendrus asmens sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

  8.3. prognozuoja tolesnį asmens sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  8.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama asmens sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  8.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių darbe;

  8.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

  8.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

  8.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

  8.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su  departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

  8.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  9. Departamento darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  9.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

  9.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

  9.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai;

  9.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl departamentui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

  9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  9.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  9.9. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

  9.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  10. Departamento darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas;

  10.4. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais ir departamento skyrių nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

  12. Departamentui vadovauja direktorius, o jam nesant departamento direktoriaus paskirtas departamento padalinio vadovas ar kitas padalinio darbuotojas.

  13. Departamento direktorius yra atsakingas už jam pavestą asmens sveikatos priežiūros  valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

  14. Departamento direktorius:

  14.1. vadovauja departamentui, sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje asmens sveikatos priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą;

  14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų asmens sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

  14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą asmens sveikatos priežiūros srityje;

  14.4. organizuoja departamento darbą, paskirsto užduotis departamento skyrių vedėjams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.5. koordinuoja ir kontroliuoja departamento padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

  14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  14.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

  14.8. ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

  14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

  VI SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  __________________

  • Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Biekšienė
   222
   Viktorija Buzytė
   225
   Birutė Kavaliauskienė
   213
   Ilona Šakienė
   222
   Artūras Šimkus
   222
   Vilma Jeršovienė
   222
   Kristina Jokimaitė
   214
   Elita Radkevič
   213
   Diana Prochorova
   214
   Ramunė Andriušaitienė
   216
   Virginija Karaliūtė Žulienė
   225

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. dalyvauti formuojant, organizuoti, koordinuoti valstybės politiką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityje – pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje, kuri apima: šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, skubiosios ir būtinosios medicinos pagalbos, bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, vidaus ligų, medicininės reabilitacijos, geriatrijos, socialinių paslaugų koordinavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sritis;

   6.2. rengia pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir  kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.13. dalyvauja ES  Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių veikloje;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje įgyvendinimą;

   13.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   13.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje;

   13.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   13.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   13.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   13.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   13.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   13.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   VI SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ____________________

  • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Cechanovičienė
   212
   Anželika Balčiūnienė
   205
   Asta Einikienė
   217
   Vilija Kondrotienė
   206
   Alvyda Naujokaitė
   205
   Solveiga Inokaitytė - Šmagarienė
   208
   Valentina Vaitkienė
   217
   Aimė Dumšienė
   209
   Arvydas Gabrilavičius
   209
   Inga Lukšienė
   Jūratė Šilgalytė
   Vaidas Skrebūnas
   Vyriausiasis specialistas
   Greta Zambžickaitė
   Vyriausioji specialistė

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. įgyvendina valstybės politiką nustatytoje asmens sveikatos priežiūros srityje – specializuotoje sveikatos priežiūros srityje, apimančių ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems pagal nustatytus Ministerijos veiklos prioritetus (kardiologijos, onkologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vaikų sveikatos priežiūros ir kt.);

   6.2. rengia specializuotos sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato specializuotos sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5. pagal kompetenciją bendradarbiaja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   7.13. dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti  departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;
   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais. ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   13. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą specializuotos sveikatos priežiūros valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje specializuotos sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą;

   14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų specializuotos sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

   14.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   14.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   14.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   14.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar  departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   Vi SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

   ________________________

    

 • Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Paulius Gurskis
  309
  Nijolė Armalytė
  201
  Regina Taučienė (Pažereckienė)
  310
  Ramunė Dumbravienė
  Priimamasis
  Algirdas Čepas
  Priimamasis

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo ir kitų dokumentų užduočių vykdymą (išskyrus vadovybės pavedimus);

  6.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą;

  6.4. užtikrinti ministerijoje parengtų dokumentų projektų redagavimą;

  6.5. užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą, priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje;

  6.6. užtikrinti ministerijoje gautų asmenų prašymų ir skundų administravimą;

  6.7. užtikrinti teisės aktų teikimą TAR.

  7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. peržiūri gautą korespondenciją, registruoja ją, pažymi kontrolės laiką, esant poreikiui skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį arba (su vadovybės rezoliucija) vykdytojams;

  7.2. rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines, teikia ministerijos vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams;

  7.3. tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja, pažymi apie pavedimo įvykdymą, tikrina, ar teisingai įforminta, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;

  7.4. priima ir siunčia dokumentus elektroniniu paštu ir faksu;

  7.5. tvarko ministerijos rengiamus norminius teisės aktus ir teikia TAR;

  7.6. rengia ministerijos blankus;

  7.7. registruoja sveikatos apsaugos ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, formuoja jų bylas;

  7.8. registruoja, skenuoja ūkines finansines sutartis;

  7.9. rengia ministerijos dokumentacijos planą, kurio duomenis, per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas administracijos padaliniuose;

  7.10. sudaro ministerijos dokumentų registrų sąrašą, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.11. rengia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų adresų ir telefonų, ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus;

  7.12. konsultuoja ministerijos vadovybę, administracijos padalinius dokumentų valdymo klausimais;

  7.13. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų įforminimą;

  7.14. priima ministerijos administracijos padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas;

  7.15. sudaro ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus, kurių duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.16. nustatyta tvarka išduoda iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;

  7.17. archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus;

  7.18. organizuoja pažymų išdavimą interesantams pagal ministerijos kompetenciją;

  7.19. vykdo ministerijos interesantų priėmimą;

  7.20. organizuoja ir koordinuoja besikreipiančių į ministeriją priėmimą ir aptarnavimą telefonu;

  7.21. atlieka ministerijos interesantų srautų analizę;

  7.22. registruoja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų, esant poreikiui informuoja pareiškėją apie gautą laišką, persiunčia asmenų prašymus, pareiškimus, skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai;

  7.23. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, teikia išvadas ir siūlymus dokumentų valdymo, piliečių ir kitų asmenų priėmimo ir aptarnavimo klausimais;

  7.24. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

  7.25. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  7.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.27. pagal kompetenciją nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinimui teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės valdymo institucijomis teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8.9. nepriimti į archyvą netvarkingai sudarytų bylų;

  8.10. nepriimti siųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, sveikatos priežiūros įstaigose valdomi dokumentai ir formuojamos bylos.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.4. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas darbuotojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  _____________________________

   

 • Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Telyčėnienė
  211
  Marius Jonutis
  212
  Aistė Šertvytytė Vičienė
  213
  Simona Gricienė
  211
  Raimonda Paškevičienė
  213
  Greta Makauskaitė
  213
  Vytautas Gavėnavičius
  212
  Jolanta Valentienė
  Vyriausioji specialistė
  Aušra Želvienė
  213

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos uždavinys – planuoti, organizuoti, koordinuoti Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos (toliau – e. sveikatos) sistemos ir ministerijos valdymo srities informacinių išteklių plėtrą ir prižiūrėti jos įgyvendinimą.

  7. Įgyvendindamas šį uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

  7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais ištekliais susijusius strateginius ir programinius dokumentus;

  7.3. pagal kompetenciją planuoja ir dalyvauja planuojant su e. sveikatos sistemos plėtra ir informaciniais ištekliais susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

  7.4. organizuoja teisės aktų rengimą ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu;

  7.5. organizuoja e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos valdytojo funkcijų įgyvendinimą;

  7.6. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą;

  7.7. koordinuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo įstaigų valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, plėtrą, derina nuostatus ir saugos politikos dokumentus;

  7.8. koordinuoja ir prižiūri su e. sveikatos sistema susijusių projektų ir iniciatyvų atitiktį pagrindiniams e. sveikatos sistemos teisės aktams ir e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

  7.9. koordinuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių įgyvendinimo klausimais;

  7.10. analizuoja pirminius, tarpinius ir galutinius e. sveikatos sistemos plėtros projektų rezultatus;

  7.11. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą e. sveikatos sistemoje;

  7.12. koordinuoja medicininės terminologijos taikymą e. sveikatos sistemoje;

  7.13. kasmet planuoja investicijas, reikalingas e. sveikatos sistemos plėtrai ir palaikymui;

  7.14. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių institucijomis e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.15 atstovauja ministerijai tarpinstituciniuose renginiuose, susijusiuose su e. sveikatos sistema ir informaciniais ištekliais;

  7.16. organizuoja renginius e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.17. konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

  7.18. organizuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

  7.19. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių eksploatavimo ir plėtros strategijos;

  7.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencija.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, savivaldybių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei asociacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių darbuotojus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. suderinus su ministerijos vadovybe pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. pagal kompetenciją teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos tobulinimo;

  8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  9.3. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu;

  9.5. valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. inicijuoja skyriaus darbuotojams tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose; ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

  ____________________

 • Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Laurinavičienė
  203
  Paulius Raugalas
  210
  Asta Suveizdienė
  210
  Sandra Jarašiūnienė
  210
  Ramunė Aukštakalnytė
  210
  Ramunė Abromavičienė
  310
  Virginija Karalevičiūtė
  311
  Dalia Lasiauskienė
  309
  Agnė Raukštienė
  309
  Almina Blažienė
  311

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų atsakomybę.
  2.    Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, Ministerijos darbo reglamentu ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.
  3.    Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
  4.    Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
  5.    Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, skyriaus patarėjas ir vyriausieji specialistai.
  6.    Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7.    Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  7.1.    administruoti ministerijai priskirtų 2007–2013 m. Veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimui skirtą Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą ir planuoti lėšų poreikį;
  7.2.    administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu (toliau – Veiksmų programa), vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti ministerijai pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos funkcijų atlikimu.
  8.    Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau –Partnerystės sutartis), Veiksmų programą, dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus ir jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų, reikalingų administruojant ES struktūrinių fondų investicijas, taip pat valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo projektus;
  8.2.    planuoja ministerijai priskirtų Veiksmų programų prioritetų, priemonių ir veiklų įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų investicijų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams finansuoti, ir rengia išmokų prognozes;
  8.3.    organizuoja valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo procedūras, pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:
  8.3.1.    rengia projektų atrankos kriterijus ir teikia vadovaujančiajai institucijai;
  8.3.2.    pagal kompetenciją dalyvauja Veiksmų programos stebėsenos komiteto, Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, Projektų priežiūros komiteto veikloje;
  8.3.3.    pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;
  8.3.4.    pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo plano projektą;
  8.3.5.    pagal kompetenciją rengia valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo projektą;
  8.3.6.    rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir pagal kompetenciją rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;
  8.3.7.    teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
  8.3.8.    dalyvauja sudarant valstybės projektų sąrašus;
  8.3.9.    planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
  8.3.10.    pagal kompetenciją rengia priimamų ir panaikinamų sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo, projektus;
  8.3.11.    pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, reikalingus ministerijos sprendimams dėl 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių su pareiškėjais sudarymo, dėl ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus grąžinimo ar tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priimti;
  8.4.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
  8.5.    esant poreikiui sudaro projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;
  8.6.    atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu, tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas apmokėti iš ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų;
  8.7.    pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
  8.7.1.    įtaręs pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;
  8.7.2.    apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai;
  8.7.3.    pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
  8.7.4.    pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;
  8.7.5.    pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
  8.7.6.    įdiegia ir taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
  8.7.7.    pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su ES struktūrinių fondų investicijų planavimu ir naudojimu;
  8.7.8.    nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo;
  8.8.    rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie panaikintą ES struktūrinių fondų investicijų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas;
  8.9.    rengia ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo prognozes pagal ministerijai priskirtus prioritetus ir priemones, teikia vadovaujančiajai institucijai planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus Veiksmų programos prioritetus ir priemones, prižiūri ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo spartą;
  8.10.    pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
  8.11.    susigrąžina ES struktūrinių fondų investicijas arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų investicijų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas ir (ar) nacionalines lėšas, priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktų nustatyta tvarka;
  8.12.    laikydamasis vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka šias vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis:
  8.12.1.    rengia projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir atrankos tvarkos projektus;
  8.12.2.    pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterizuotą informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS), registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;
  8.12.3.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimui užtikrinti;
  8.12.4.    pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai ministerijos įgyvendinamų priemonių metines ir galutines ataskaitas bei informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
  8.12.5.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie ministerijai priskirtų prioritetų ir priemonių, kurių įgyvendinimui skirtos ES struktūrinių fondų investicijos, įgyvendinimą, dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;
  8.12.6.    pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie ministerijai priskirtų priemonių planavimą bei Veiksmų programos įgyvendinimą;
  8.12.7.    pagal kompetenciją užtikrina  vadovaujančiosios  institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos atliekamų funkcijų bei procedūrų tobulinimo;
  8.12.8.    vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
  8.12.9.    rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;
  8.12.10.    pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;
  8.12.11.    dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
  8.12.12.    užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavedimų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
  8.12.13.    užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi;
  8.12.14.    vykdo ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo ministerijai priskirtų priemonių įgyvendinimo priežiūrą (tam tikrais atvejais vykdo projektų įgyvendinimo kontrolę jų įgyvendinimo vietose) ir pagal kompetenciją dalyvauja vertinimo veikloje;
  8.13.    ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;
  8.14.    dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;
  8.15.    ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo, tarptautinėse visuomeninėse institucijose ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;
  8.16.    dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES  struktūrinių fondų investicijų administravimo ir įsisavinimo klausimais;
  8.17.    pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos struktūrinius padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;
  8.18.    pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus;
  8.19.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;
  8.20.    atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

  III SKYRIUS
  TEISĖS

  9.    Vykdydami skyriui pavestas funkcijas, skyriaus darbuotojai turi teisę:
  9.1.    gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, 
  savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;  teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  9.2.    pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;
  9.3.    suderinus su ministerijos  vadovybe, pasinaudoti vidaus ir užsienio specialistų konsultacijomis;
  9.4.    nuolat tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
  9.5.    teikti ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  9.6.    dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
  9.7.    ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  9.8.    naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis  vykdant ministerijos vadovybės pavedimus ir darbo užduotis;
  9.9.    naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS
  PAREIGOS

  10.    Skyriaus darbuotojai privalo:
  10.1.    vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais dokumentais;
  10.2.    laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  10.3.    skyriaus valstybės tarnautojai, vykdydami skyriaus funkcijas, privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11.    Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos viceministrui.
  12.    Skyriaus vedėjas:
  12.1.    organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.2.    teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  12.3.    pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
  12.4.    atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose bei teismuose;
  12.5.    atsiskaito Ministerijos vadovybei už skyriaus darbą;
  12.6.    vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
  13.    Nesant skyriaus vedėjo darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus patarėjas arba ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.
  14.    Skyriaus raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

  VI SKYRIUS
  ATSAKOMYBĖ

  15.    Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16.    Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje.

  ____________________

 • Farmacijos politikos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anželika Oraitė
  219
  Miglė Domeikienė
  202
  Dovilė Zacharkienė
  218
  Vilma Meldžiukaitė
  218
  Asta Zlatkienė
  202
  Rima Markuvienė
  210
  Gražina Bobelienė
  210
  Rasa Balserienė
  202
  Lina Liubinaitė-Kadišienė
  207
  Regina Pakštaitienė
  221
  Jolita Volkavičienė
  221
  Mindaugas Žukauskas
  Vyriausiasis specialistas
  221
  Benedikta Mikšienė
  207
  Arūnas Jablonskis
  207

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) Farmacijos politikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

  3. Skyrius yra Ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijos viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Skyriaus darbuotojai: Skyriaus vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Skyriaus uždavinys – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Ministerijos vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politiką, užtikrinti ES  farmacijos teisės ir tarptautinėmis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, reikalavimų įgyvendinimą, gyventojų poreikius atitinkančią vaistų tiekimo ir aprūpinimo jais sistemą bei farmacijos specialistų veiklą, koordinuoti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais.

  8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  8.1. rengia teisės aktų projektus, kurie:

  8.1.1. perkelia (įgyvendina) ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, vaistinių preparatų gamybą ir didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, farmacinę informaciją ir reklamą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams, pakuočių apsaugos priemonių taikymą siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimą, veikliųjų medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES/EEE valstybėse, pripažinimą ir kitas farmacijos sritis, taip pat įgyvendinančių tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

  8.1.2. reglamentuoja vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

  8.1.3 reguliuoja su ES antrinės teisės įgyvendinimu nesusijusias sritis: farmacijos specialistų veiklą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimą, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimą, vaistinių preparatų lygiagretų importą, neregistruotų vaistinių preparatų tiekimą, vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veiklą, receptų rašymą ir vaistinių preparatų pardavimą ir (ar) išdavimą gyventojams, gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais kaimo vietovėse, farmacinės paslaugos teikimą, farmacinės rūpybos vykdymą, priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą, reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą, naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms ir kitas farmacijos sritis;

  8.2. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos farmacijos teisės, vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros tobulinimo bei rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

  8.3. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir vertina kitų Ministerijos padalinių, Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;

  8.4. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia farmakoekonominių analizių įvertinimus;

  8.5. koordinuoja gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais

  8.6. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į  kompensavimo sąrašus nagrinėjime;

  8.7. tikrina atrankos būdu vaistinių preparatų, pateiktų įrašyti į  kompensavimo sąrašus, kainas ES šalyse;

  8.8. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų;

  8.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;

  8.10. teikia informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;

  8.11. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtos srities atitinkamų informacinių sistemų kūrime ir priežiūroje;

  8.12. bendradarbiauja su ES ir ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;

  8.13. dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime, organizuoja Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos veiklą;

  8.14. koordinuoja valstybės valdomų įmonių (vaistinių) veiklą;

  8.15. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu, rengia etilo alkoholio paraiškas šalies mastu, nustatyta tvarka teikia jas derinti ir tvirtinti, teikia siūlymus dėl alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo ir valstybinių mokesčių taikymo;

  8.16. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;

  8.17. vykdo sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizę bei teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;

  8.18. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, kurios reikia Lietuvos farmacijos sektoriui tinkamai reguliuoti;

  8.19. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;

  8.20. bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;

  8.21. dalyvauja tarpžinybinėse, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio įsakymais (potvarkiais) sudarytų komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;

  8.22. užtikrina skyriaus darbui reikalingų dokumentų ir informacijos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  8.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti Skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Ministerijos struktūrinių padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;

  9.3. dalyvauti Ministerijos ir kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.4. gauti reikalingą informaciją iš atsakingų vykdytojų ir kitų subjektų, įgyvendinančių ministerijos strateginį veiklos planą, pagal skyriaus kompetenciją;

  9.5. pasitelkti Ministerijos struktūrinių padalinių ar Ministerijos pavaldžių institucijų specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  9.6. teikti ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui siūlymus dėl Ministerijos vykdomos veiklos tobulinimo;

  9.7. dalyvauti Ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, Ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

  9.8. dalyvauti Ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  9.9. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.10. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius, prieigą prie informacinių sistemų bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;

  9.11. naudotis Ministerijos autotransporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  PAREIGOS

   

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Nuostatais, savo pareigybių aprašymais;

  10.2. Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti Ministerijai pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  10.4. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu;

  10.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja vedėjas, jis tiesiogiai pavaldus Ministerijos viceministrui pagal kuravimo sritį.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vertina ir vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.2. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo bei inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  12.3. pagal kompetenciją teikia Ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla;

  12.4. ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui pavedus atstovauja Skyriui Ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir Ministerijai – valstybės valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;

  12.5. atsiskaito už Skyriaus darbą;

  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Ministerijos kanclerio ar Skyriaus vedėjo paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  14. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

  16. Nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   

  __________________

 • Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Beržanskienė
  205
  Gedmilė Bieliauskienė
  204
  Joana Načiūnienė
  204
  Lina Kanaporienė
  207
  Aliona Matusevičienė
  208
  Rasa Mičiulė
  207
  Živilė Laucienė
  208
  Dmitrij Košel
  206
  Ilona Palmira Pranevičienė
  206
  Gita Sakavičiūtė
  208

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas, atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai.

  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus uždaviniai:

  5.1. koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programos projekto rengimą, organizuoti patvirtintos investicijų programos įgyvendinimą (išskyrus investicijų projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis) ir stebėti patvirtintos programos įgyvendinimą;

  5.2. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

  5.3. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos metinį veiklos planą;

  5.4. rengti, dalyvauti rengiant ir vertinti sveikatos ir su sveikata susijusias programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, išskyrus finansuojamas iš PSDF, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bei koordinuoti patvirtintų programų vykdymą;

  5.5. pagal kompetenciją dalyvauti įsisavinant Europos Sąjungos fondų investicijas ir kitą tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;

  5.6. koordinuoti ir organizuoti sveikatos sistemai planuojamų bei rekomenduojamų mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą;

  5.7. užtikrinti, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka pateikta Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

  5.8. tinkamai atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos finansų kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

  6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, rengimą bei teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.2. planuoja ir koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijas, atlieka investicinių projektų (programų) analizę ir teikia siūlymus dėl jų įtraukimo į sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programą;

  6.3. organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą;

  6.4. rengia sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicinių lėšų panaudojimo ataskaitas;

  6.5. pagal skyriaus kompetenciją ir poreikį renka ir analizuoja informaciją, apie sveikatos priežiūros įstaigų turimus brangius medicinos prietaisus, kuri reikalinga planuojant ir įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų programą;

  6.6. rengia, dalyvauja rengiant, vertina sveikatos ir su sveikata susijusių programų bei tarpinstitucinių veiklos planų projektus ir teikia siūlymus bei išvadas pagal skyriaus kompetenciją;

  6.7. pagal kompetenciją su kitais ministerijos administracijos padaliniais organizuoja sveikatos ir su sveikata susijusių programų vykdymą, atlieka jų įgyvendino stebėseną ir priežiūrą;

  6.8. pagal kompetenciją dalyvauja įsisavinant Europos Sąjungos fondų investicijas ir kitą tarptautinę paramą sveikatos apsaugos srityje;

  6.9. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam ministerijos strateginiam veiklos planui bei rengia ir teikia patvirtinto strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

  6.10. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam ministerijos metiniam veiklos planui bei rengia ir teikia patvirtinto metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

  6.11. kontroliuoja ministerijos valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

  6.12. rengia ir pagal kompetencija teikia ministerijos struktūriniams padaliniams lėšų panaudojimo informaciją

  6.13. teikia Nacionalinams bendrųjų funkcijų centrui dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms parengti;

  6.14. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją apie ministerijos valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

  6.15. pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

  6.16. organizuoja Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centro parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, atsako už jų paskelbimą laiku;

  6.17. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;

  6.18. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

  6.19. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai suvestinę ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą;

  6.20. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;

  6.21. pagal kompetenciją rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus skyriaus kompetencijos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

  6.22. dalyvauja ministerijos ir/ar kitų institucijų sudaromose darbo ir kitose grupėse ar komisijose;

  6.23. užtikrina tinkamą gaunamų ir rengiamų dokumentų saugojimą ir perdavimą į ministerijos archyvą;

  6.24. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovams ir darbuotojams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.25. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės, ministerijos kanclerio pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti skyriaus veiklai vykdyti reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus nustatytiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti, iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų bei kitų asmenų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai);

  7.2. suderinus su ministerijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti šių padalinių darbuotojus įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  7.3. turėti galimybę prisijungti ir naudotis buhalterinės apskaitos programos duomenimis bei teikiamomis ataskaitomis finansų valdymo klausimais.

  7.4. suderinus su ministerijos vadovybe, pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  7.5. dalyvauti ministerijos ir (ar) kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose bei pasitarimuose, kuriuose reikalinga konsultacija skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, Europos Sąjungos klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;

  7.7. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

  7.8. gauti Lietuvos Respublikos ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;

  7.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  8. Skyriaus darbuotojai privalo:

  8.1. laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, skyriaus nuostatų, savo pareigybių aprašymuose nustatytų reikalavimų ir vadovautis jais vykdant pareigybės
  aprašymuose nustatytas funkcijas;

  8.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  8.3. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministeriją pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  10.3. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;

  10.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  12. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  14. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  __________________

   

 • Strateginio planavimo ir valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  103
  312
  Diana Smaliukaitė
  102
  Agnė Sakalinskienė
  103
  Ieva Blažinskienė
  101
  308
  Daiva Dudutienė
  Vyriausioji specialistė
  102
  Vaida Morkvėnienė
  103
  Tumas Beinortas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.
  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, skyriaus patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, skyriaus patarėjai, vyriausieji specialistai.
  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. organizuoti ir koordinuoti planavimo dokumentų sveikatos apsaugos srityje, kaip jie suprantami Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės     2002 m. birželio 6. d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, rengimą, įgyvendinimo stebėseną ir atskaitomybę;
   2. užtikrinti ministro valdymo srities strateginių tikslų atitiktį ES bei kitų tarptautinių organizacijų, kurių veikloje dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerija, nustatytiems prioritetams;
   3. organizuoti ir koordinuoti ministerijos valdymo srities strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
   4. organizuoti ir koordinuoti ministerijos valdymo srities valstybės biudžeto rengimą ir įgyvendinimą;
   5. formuoti ministerijos politiką privalomojo sveikatos draudimo srityje bei organizuoti jos įgyvendinimo stebėseną;
   6. formuoti ministerijos politiką sveikatos sistemos vertinimo ir stebėsenos srityje;
   7. vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei efektyvumo rodiklių stebėseną;
   8. koordinuoti sveikatos priežiūros srities ir sveikatos srityje pritaikomų inovatyvių priemonių, metodų taikymo ir sveikatos technologijų vertinimo iniciatyvas;
   9. formuoti ministerijos politiką sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir stebėsenos srityje;
   10. koordinuoti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą bei administracinės naštos mažinimo iniciatyvas;
   11. organizuoti, koordinuoti ir plėtoti ministerijos bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir ES institucijomis.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1.  organizuoja koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose, tarpinstituciniuose veiksmų planuose;
   2. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prioritetų ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;
   3. užtikrina, kad ministerijai pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai atitiktų ministerijos strateginio plano nuostatas bei vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
   4. pagal suformuotą vadovybės poreikį atlieka ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse efektyvumo analizę ir vertinimą;
   5. pagal skyriui pavestas sritis atstovauja ministerijai programų, strategijų, gairių, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, kitų institucijų darbuotojais;
   6. vertina Valstybės kontrolės rekomendacijų ministerijos valdymo srityje įgyvendinimą, teikia informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo pažangą ministerijos vadovybei ir Valstybės kontrolei;
   7. organizuoja ir rengia (tikslina) ministerijos strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;
   8. rengia ministerijos valstybės biudžeto lėšų poreikio projektus ir teikia vadovybei;
   9. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis įstaigomis organizuoja programų sąmatų rengimą ir rengia sąmatų suvestinę;
   10. rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ateinančių trejų metų prognozes;
   11. kartu su struktūriniais padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, tikslina, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną ir organizuoja ataskaitos rengimą;
   12. organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, tikslina, vykdo planų įgyvendinimo stebėseną ir organizuoja vykdymo ataskaitų rengimą;
   13. rengia ministerijos strateginio veiklos plano tikslinimą, vykdo plano stebėseną, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
   14. analizuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, vertina prašymus tikslinti biudžetą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo, rengia pažymas;
   15. teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS) ir kt. informacines sistemas pagal poreikį;
   16. užtikrina, kad ministerijos politikos prioritetai privalomojo sveikatos draudimo srityje būtų įtraukti į ministerijos rengiamus planavimo dokumentus;
   17. pagal ministerijos politikos tikslus privalomojo sveikatos draudimo srityje analizuoja PSDF rodiklius ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;
   18. vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo būdus ir teikia pastabas ir siūlymus juos tobulinti;
   19. renka, kaupia, apdoroja, analizuoja ir vertina informaciją, susijusią su LNSS viešųjų įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei efektyvumo rodiklių stebėsena bei teikia pastabas ir pasiūlymus;
   20. vertina sveikatos priežiūros specialistų poreikį, organizuoja sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą;
   21. dalyvauja nustatant priėmimo į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas skaičių pagal studijų kryptis (bendras skaičius kolegijoms, universitetams) ir nustatant siūlytiną priėmimo į valstybės finansuojamas rezidentūros studijas vietų skaičių pagal rezidentūros programas ir universitetus;
   22. teikia siūlymus dėl sveikatos sistemos vertinimo rodiklių sistemos tobulinimo ir plėtros;
   23. koordinuoja sveikatos apsaugos srities inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinimą bei kompetencijų telkimą šioje srityje ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;
   24.  analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius sveikatos srityje bei padeda ministrui formuoti strategines tarptautinio bendradarbiavimo vystymo kryptis;
   25. užtikrina tarptautinių organizacijų ir ES politikos nuoseklumą bei veiklų tęstinumą ministrui pavestose valdymo srityse;
   26. organizuoja ir koordinuoja dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą sveikatos srityje;
   27. inicijuoja ir rengia ir pagal teisės aktuose nustatytą tvarką derina tarptautines bendradarbiavimo sutartis sveikatos srityje;
   28. organizuoja ir koordinuoja ministerijos įgyvendinamų sveikatos srities valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES, bei įsipareigojimų vykdymą;
   29. koordinuoja ir užtikrina tinkamą Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų atstovavimą ir Lietuvos pozicijų formavimą, derinimą, pristatymą, ir kitų įsipareigojimų vykdymą Europos Sąjungos institucijose;
   30. koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimą su ES teisynu ir kontroliuoja ES teisės aktų įgyvendinimą laiku Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priklausančiose srityse;
   31. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą derinimą, pristatymą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Pasaulio sveikatos organizacijoje;
   32. koordinuoja ir užtikrina tinkamą atstovavimą, pozicijų formavimą, derinimą ir kitų įsipareigojimų vykdymą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje pagal sveikatos apsaugos ministerijai priskirtas kompetencijos sritis;
   33. užtikrinti sklandų oficialių ministerijos vadovybės vizitų, susitikimų su užsienio svečiais ir oficialiomis delegacijomis, tarptautinių renginių ir tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes organizavimą;
   34. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;
   35. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;
   36. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus;
   37. pagal kompetenciją rengia, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
   38. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  1. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
   1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;
   2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;
   3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos saugos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;
   4. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;
   5. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
   6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  1. Skyriaus darbuotojai privalo:
   1.  vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;
   2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  1. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Skyriaus vedėjas:
   1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
   2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;
   4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;
   5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;
   6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  ______________

 • Tarptautinių projektų valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gytė Sirgedienė
  418
  Asta Leonienė
  417
  Jolanta Ptakauskienė
  417
  Justina Račaitė
  417
  Rimgailė Žalnieraitė
  417
  Milda Lukošiūtė
  417

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  5. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus veiklos uždaviniai:

  7.1.       pagal kompetenciją dalyvauti analizuojant Lietuvos sveikatos sistemos tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes, inicijuoti šiuos poreikius ir galimybes realizuojančias tarptautines programas ir projektus bei kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną;

  7.2.       planuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei kitos priskirtos tarptautinės paramos programas ir projektus sveikatos apsaugos srityje.

  8.       Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes bei teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei;

  8.2. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

  8.3. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą sveikatos apsaugos srityje ir atlieka teisės aktais nustatytas ministerijos kaip tarpinės institucijos funkcijas;

  8.4. pagal kompetenciją atlieka 2009−2014 m. Norvegijos finansinį mechanizmą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas šio mechanizmo Programų operatoriaus funkcijas;

  8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia sutarčių, teisės aktų ir kitų su skyriui priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymu susijusių dokumentų projektus;

  8.6. planuoja skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų prioritetus, įgyvendinimo priemones, finansavimo lėšas, rengia išmokų prognozes;

  8.7. pagal kompetenciją organizuoja priskirtų tarptautinių programų ir projektų poveikio vertinimą, rengia programų ir projektų ataskaitas ir teikia išvadas;

  8.8.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie skyriui valdyti priskirtų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimo rezultatus;

  8.9. teikia informaciją ir pagalbą skyriui koordinuoti priskirtos paramos gavėjams rengiant pagal nustatytus reikalavimus projektinius pasiūlymus, priežiūros ataskaitas ir kitą medžiagą;

  8.10. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos planavimu ir naudojimu bei priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų valdymu, teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei ir su paramos įsisavinimu susijusioms institucijoms;

  8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymui;

  8.12. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtos paramos programų ir projektų priežiūros ir valdymo komitetuose, susitikimuose su Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.14. skelbia informaciją apie skyriui valdyti priskirtas tarptautines programas ir projektus ministerijos internetinėje svetainėje;

  8.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  8.16. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  8.17. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei tarptautinių programų ir projektų valdymu;

  8.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų ir kitų dokumentų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  9.3. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.4. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose  posėdžiuose bei renginiuose;

  9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir darbo užduotis;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, susijusius su skyriaus veikla;

  12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

  12.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;

  12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo patarėjas ar kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Skyriaus raštvedybą ir kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus vedėjo paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  ______________________________________

 • Teisės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donatas Keršis
  305
  Viktorija Balčiūnienė