BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kvietimas teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotiniems prevenciniams projektams, socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti

2022 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOTINIEMS  PREVENCINIAMS PROJEKTAMS, SOCIALINĖS REKLAMOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektų finansavimo konkurso tikslas – skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti visuomenės psichikos sveikatą.

2. Fondo lėšomis finansuojamos įrodymais grįstos, sveikos gyvensenos įgūdžius kuriančios ar sveikatai kenkiančią elgseną keičiančios veiklos.

FONDO LĖŠOS IR JŲ PASKIRSTYMAS

3. 2022 metų Fondo lėšomis finansuotinų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sritys ir prioritetai patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-647 „Dėl 2022 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sričių ir prioritetų tvirtinimo“.

4. 2022 metais Fondo lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės reklamos, mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama 3 070 061,46 euro, iš kurių:
4.1. prevenciniams projektams – 40 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
4.2. moksliniams tyrimams – 10 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
4.3. socialinei reklamai – 50 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų:
4.3.1.         viešinimo kampanijai „Rinkis gyvenimą“:
4.3.1.1.      televizijai:
4.3.1.1.1.    nacionalinei televizijai (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 230 000 eurų;
4.3.1.1.2.    regioninėms ir kabelinėms televizijoms (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 80 000 eurų;
4.3.1.2.      internetiniams portalams (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 200 000 eurų;
4.3.1.3.      lauko reklamai (lauko reklamos stendai, vaizdo reklamos stendai (ekranai), prekybos centrų tinklų reklamos ekranai prie kasų) (1 laimėtojas) – iki 60 000 eurų;
4.3.1.4.      nacionalinei spaudai (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 200 000 eurų;
4.3.1.5.      regioninei spaudai (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 300 000 eurų;
4.3.1.6.      radijo stotims:
4.3.1.6.1.   nacionaliniu mastu transliuojančioms radijo stotims (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 80 000 eurų;
4.3.1.6.2.   regioninėms radijo stotims (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 50 000 eurų;
4.3.1.7.     specializuotai žiniasklaidai sveikatos, mokslo temomis (portalai, laikraščiai, žurnalai, TV laidos) (1 laimėtojas – konsorciumas) –  iki 50 000 eurų;
4.3.1.8.     Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo iniciatyvų viešinimo įgyvendinimui (1 laimėtojas) – iki 35 030 eurų;
4.3.1.9.     reklamos kanalams viešajame transporte (1 laimėtojas) – iki 50 000 eurų;
4.3.2.        Psichikos sveikatos puoselėjimo komunikacijos kampanijai:
4.3.2.1.   komunikacijai socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Youtube, Tik tok, WhatsApp, Pinterest ir kt.), skleidžiant reklamą ir (ar) pasitelkiant esamus socialinių tinklų naudotojus, turinčius reikšmingą sekėjų skaičių, tikslinėse kampanijos auditorijose, – iki 40 000 eurų;
4.3.2.2.      internetinių portalų turinio projektam (konsorciumas) – iki 30 000 eurų;
4.3.2.3.      lauko stendų ir ekranų reklamai (konsorciumas) – iki 40 000 eurų;
4.3.2.4.    nacionalinės televizijos transliuotojams (televizijos laidų kūrimas ir transliavimas bei socialinės reklamos transliavimas reklamų transliacijos metu) (konsorciumas) – iki 75 000 eurų;
4.3.2.5.   vientiso turinio ir vizualinio identiteto užtikrinimui bei skleidžiamos informacijos kokybės priežiūrai – iki 15 000 eurų.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

5. Projektų įgyvendinimo trukmė:
5.1. prevencinių projektų ir socialinės reklamos projektų – iki 2022 m. gruodžio 1 d.;
5.2. mokslinių tyrimų projektų – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

6. Prevencinių projektų pareiškėjais gali būti biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinės organizacijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

7. Mokslinių tyrimų projektų pareiškėjais gali būti mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijos sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

8. Socialinės reklamos projektų pareiškėjais gali būti:
8.1.   juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme) bei 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytas išimtis;
8.2.  Fondo iniciatyvų viešinimo įgyvendinimo projektų – juridiniai asmenys, teikiantys skaitmeninės rinkodaros paslaugas;
8.3.     Psichikos sveikatos puoselėjimo komunikacijos kampanijos projektų – juridiniai asmenys, turintys ne mažiau kaip 2 metų patirtį vykdant psichikos sveikatos srities arba su visuomenei jautrių socialinių problemų sprendimu susijusius komunikacijos koordinavimo ir įgyvendinimo projektus;
8.4.       socialinės reklamos projektuose gali dalyvauti tik tie viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, kurie per paskutinius 12 mėnesių nėra padarę rimtų profesinių pažeidimų ir nėra pripažinti pažeidusiais Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą bei nėra priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai.

9.      Kiti reikalavimai pareiškėjams reglamentuojami Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-634 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

10. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu https://sam.lrv.lt/fondo-paraiskos-pateikimas
Paraiškų teikimo (paraiškos forma, formatas, pridedami dokumentai) ir vertinimo tvarka, sprendimų dėl jų finansavimo priėmimo tvarka, tinkamos ir netinkamos finansuoti Fondo lėšomis projekto išlaidos, projekto įgyvendinimo, atskaitomybės ir kiti reikalavimai reglamentuojami sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-634 patvirtintame Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše.

11. Projektų paraiškų priėmimo terminas:
11.1.    Projektų paraiškų pateikimo pradžia – 2022 m. balandžio 4 d.;
11.2.    Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga – 2022 m. gegužės 3 d.

12. Visa informacija apie konkursą skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai  Papildoma informacija teikiama darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel.: (8-5) 266 1462; (8-5) 266 1431; (8-5) 219 3344; (8-5) 205 5294; (8-5) 219 3341 bei elektroniniu paštu: [email protected]

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (arba) partnerio piniginėmis lėšomis ne mažiau kaip 5 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšų sumos.

14. Pareiškėjai, teikdami paraiškas, kartu  sutinka, kad Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje būtų skelbiama ši su paraiškomis susijusi informacija: paraiškas pateikusių subjektų sąrašai, projektų pavadinimai, nustatytus reikalavimus atitinkančių projektų turinio santraukos, prašomų skirti lėšų sumos, projektų turinio vertinimo rezultatai, sprendimai dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, projektams skirtų lėšų dydžiai, projektų trukmė, informacija apie projektų įgyvendinimo rezultatus, informacija apie lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

______________

Susiję teisės aktai: Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotiniems prevenciniams projektams, socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti tvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21