BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2017 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

 

       Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

 

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

  • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
  • bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje.

 (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2017 m. kovo 7 d. posėdžio protokolo Nr. NP-4 išrašas, 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo Nr. NP-5 išrašas, 2017 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolo Nr. NP-6 išrašas, 2017 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. NP-7).

          

             

I PRIORITETAS. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJA

 

BUS REMIAMOS ŠIOS ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKLOS:

 

1.1.  Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 27 proc. (352.989,44 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

Priemonė 1.1.1. Specialistų mokymai, kaip dirbti su priklausomų tėvų vaikais, numatant tokių specialistų palydėjimą, supervizijų organizavimą, siekiant tokių specialistų tinklo plėtros Lietuvoje.

Pareiškėjai:

Ÿ mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme);

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

Priemonė 1.1.2. Veiksmingų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų,  projektų, tiesiogiai skirtų vaikams, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, įgyvendinimas, taikant  skirtingo amžiaus vaikų poreikius atitinkančius  metodus ir būdus bei siekiant kompleksinių tikslų (padėti vaikui bendrauti, pasidalyti savo patirtimi su kitais, sumažinti vaiko išgyvenamą chaosą šeimoje, vaiko prisiimtą atsakomybę ir kaltę dėl tėvų priklausomybės, padėti vaikui išreikšti jausmus, suteikti informacijos, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą, suteikti žinių apie priklausomybę nuo alkoholio, jo poveikį ir vartojimo pasekmes ir pan.).

Pareiškėjai:

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

Priemonė 1.1.3. Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencija: diagnostikos ir vaikų vertinimo metodikų adaptavimas Lietuvai ir pristatymas medikams, psichologams, socialiniams darbuotojams.

Pareiškėjai:

Ÿ mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

 


     Priemonė 1.1.4. Projektai, skirti vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencijai edukuojant jaunimą ir sudarant galimybes nemokamai dalyti nėštumo testus.

Pareiškėjai:

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

     Priemonė 1.1.5. Priklausomybių konsultantų modelio, veikiančio užsienio šalyse, adaptavimas  savivaldybėse. 

Pareiškėjai:

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

     Priemonė 1.1.6. Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas dešimtyje savivaldybių, pasižyminčių aukščiausiu mirtingumu susijusiu su alkoholio vartojimu (Šalčininkų r., Trakų r., Švenčionių r., Jonavos r., Ukmergės r., Visagino, Kelmės r., Vilniaus r., Anykščių r., Pasvalio r.)*.

Pareiškėjai:

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

* Standartizuoto mirtingumo dėl alkoholio sąlygotų priežasčių (F10, G31.2, G62.1, I42.6, K70, K86.0, X45, X65, Y15) 100 000 gyventojų  2013-2015 m. rodiklių vidurkis. Įtrauktos daugiau nei 20 000 gyventojų turinčios savivaldybės.

 

 

1.2. Socialinė informacinė kampanija (skiriama 25 proc. (326.842,07 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

 

     Priemonė 1.2.1. Alkoholio vartojimo, savižudybių, smurto prieš vaikus, smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos paveikios socialinės informacinės kampanijos  sukūrimas ir įgyvendinimas.

Reikalavimai kampanijai:

Konkursas skelbiamas atsiliepiant į nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą kompleksiškai ir nuosekliai skatinti visuomenę spręsti priklausomybių, savižudybių ir smurto artimoje aplinkoje problemas. Kviečiama teikti pasiūlymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kurios tikslas - keisti visuomenės (piliečių) nuostatas, susijusias su alkoholio vartojimu, savižudybėmis,  smurtu prieš vaikus, smurtu artimoje aplinkoje. Prevencinės kampanijos turi formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į šiuos reiškinius, supratimą, kad šių reiškinių išgujimas iš šalies visuomenės yra kiekvieno atsakomybė ir pareiga.

Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinėms grupėms siųsti aiškią žinią, kad kiekvienas iš mūsų turime jaustis atsakingi už savo artimųjų ir kitų aplinkos žmonių ateitį ir sveikatą, kiekvienas iš mūsų turi sugebėti suprasti, kas vyksta, ir imtis aktyvių prevencinių veiksmų. Žinutės neturi būti dėstomos tiesiogiai, jos turi būti perduodamos naudojant įvairias meninės išraiškos priemones.

Kampanijos akcentai:

– turi būti išryškinama pagrindinė problema: kai problemas bandoma neigti arba nesureikšminti, jos tampa norma;

– turi būti aiški priešprieša tarp to, kas visuomenėje vis dar neteisingai suvokiama kaip „normalu“, ir kas jau pripažįstama problema visose nurodytose probleminėse srityse;

– turi būti formuojamas supratimas, kad būtina veikti ir nurodoma ką daryti: 

                     1) reaguoti;

                     2) ieškoti informacijos, kai nori padėti;

                     3) kreiptis pagalbos;

                     4) sulaukti pagalbos ir pan.

Kampanija privalo apimti visas aukščiau nurodytas prevencijos sritis.

Privalomi kampanijos sukurtų produktų viešinimo kanalai: nacionalinė televizija, nacionalinis radijas, naujienų portalai, socialiniai tinklai, išorinės reklamos stendai.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis bus finansuojama tik viena geriausiai įvertinta socialinė informacinė kampanija.

Pareiškėjai:

Ÿ juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme).

       

 

1.3. Moksliniai tyrimai (visiems moksliniams tyrimams skiriama 5 proc. (65.368,40 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

 

     Priemonė 1.3.1. Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m., apimantis:

 – alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinimą (alkoholio sąlygojamo sergamumo, ligotumo, mirtingumo vertinimas);

– alkoholio vartojimo sąlygojamo darbingumo sumažėjimo vertinimą;

– su alkoholio vartojimu siejamų teisėtvarkos pažeidimų vertinimą;

– alkoholio vartojimo sąlygojamos ekonominės žalos vertinimą.

(Priemonei skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

 Pareiškėjai:

 Ÿ mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

  

    Priemonė 1.3.2.  Vaisiaus alkoholinio spektro sindromo paplitimo Lietuvoje tyrimas.

(Priemonei skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

 Pareiškėjai:

 Ÿ mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

      

 

II PRIORITETAS.  BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE

 

BUS REMIAMOS ŠIOS BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE VEIKLOS:

 

2.1. Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 33 proc. (431.431,54 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

       Priemonė 2.1.1. Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje, savivaldybėse, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis  100 tūkst. gyventojų yra 50 atvejų ir daugiau (Ignalinos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kalvarijų sav., Kelmės r., Kupiškio r., Lazdijų r., Molėtų r., Pakruojo r., Rietavo sav., Rokiškio r., Šakių r., Šilalės r., Varėnos r., Zarasų r. savivaldybės)**:

1) sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, specialiųjų tarnybų pareigūnų, dvasininkų ir kitų tikslinių specialistų grupių mokymai atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti;

2) mokslo įrodymais grįsto psichosocialinio vertinimo ir atvejo vadybos modelio diegimas sveikatos priežiūros įstaigose (CAMS ar panašus metodas);

3) proaktyvios pagalbos užtikrinimas po mėginimo nusižudyti, save žaloti, taikant mokslo įrodymais grįstą praktiką pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (pvz. ASSIP, DBT ir kiti panašūs metodai).

Pareiškėjai:

Ÿ mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme);

Ÿ biudžetinės įstaigos;

Ÿ VšĮ;

Ÿ nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

** – savižudybių skaičiaus (X60-X84) 100000 gyventojų 2011-2015 metų rodiklio vidurkis.

 

Projektų paraiškų priėmimo vieta:

Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 221 kabinete.

 

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:

Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2017 m. balandžio 14 d.

Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2017 m. gegužės   15 d.

Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (penktadienį nuo 8.00 iki 14.45 val.)

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas (nauja redakcija).

 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2017 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. NP-7).

               

 

Papildomos informacijos teikimas:

tel. 266 1431; 266 1436; 266 1453; 219 3308; 219 3323

el. paštas fondas@sam.lt

Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje  sam.lrv.lt .

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03