Darbo grupės ir komisijos

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos veikla

Pareiškimai Komisijai paduodami raštu. Pareiškime Komisijai turi būti nurodyta

Komisijos pavadinimas;
pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;
sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė;
aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas);
įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;
pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis);
pridedamų dokumentų sąrašas;
pareiškimo surašymo vieta ir data;
pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus;
prie paštu siunčiamo pareiškimo turi būti pridėta notaro arba advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

Nagrinėjimo Komisijoje terminai

Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos.

Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pareiškimas negali būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams. Paprastai pratęsimas yra būtinas, kai Komisija, vadovaudamasi jai įstatymų leidėjo suteikta teise, kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistus dėl išvadų, kurioms reikalingos specialios žinios, gavimo.

Komisijos sprendimų privalomumas

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros įstaigoms ir pacientui ar kitiems asmenims, turintiems teisę žalos atlyginimą, yra privalomi. Tai reiškia, kad jei sprendimas nebuvo apskųstas, jis privalo būti vykdomas: tais atvejais, kai nustatoma, kad buvo padaryta žala sveikatai, įstaiga privalo ją atlyginti pareiškėjui taip, kaip nurodyta Komisijos sprendime.

Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės. Tai reiškia, kad ginčo šalys gali perkelti savo ginčą nagrinėti į teismą, įgydami ieškovo ir atsakovo procesinę padėtį.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis

Komisijos sekretoriato vadovas 
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Aurimas Morkūnas, tel. +370 5 205 3362, aurimas.morkunas@sam.lt

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Jadvyga Miceikaitė, tel. +370 5 266 14 74, jadvyga.miceikaite@sam.lt

Komisijos pirmininkas

 

SVARBI INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką, kuria  siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą yra tikslinga atlikti, atrankos procesą.                 

Primename, kad pasiūlymus gali teikti juridiniai ir fiziniams asmenys iki kovo 1 d.

Atsakingos institucijos susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo tvarką.

Vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašas, patvirtintas 2017 m. birželio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-815:


Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto aprobuotos technologijos:

Asmens sveikatos priežiūros srities:

Visuomenės sveikatos priežiūros srities:

 

Įvertintos, tačiau Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto neaprobuotos technologijos


Sveikatos apsaugos ministro pavedimai dėl sveikatos priežiūros technologijų taikymo praktikoje

Daugiau informacijos:

Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyrius

 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijos:

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija teikia siūlymus dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašo (A sąrašas), Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašo (B sąrašas), Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašas), Rezervinio vaistų sąrašo ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo sudarymo ir keitimo. Komisija nagrinėja gautas paraiškas ir priima sprendimus įrašyti ar neįrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus, išbraukti juos iš Sąrašų, įrašyti ar siūlyti išbraukti vaistinius preparatus iš Rezervinio vaistų sąrašo, siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinį preparatą į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašą ar išbraukti iš jo, nustatyti ar pakeisti nustatytas vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas ir (ar) vaistinių preparatų kompensavimo lygį.

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti (toliau - Apeliacinė komisija) svarbiausias uždavinys – įvertinti pagal pateiktas vaistų rinkodaros teisių turėtojų ar jų atstovų apeliacijas, ar Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija bei Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-01-25 įsakymu Nr. V-87 sudėtis (2019-04-10 įsakymo Nr. V-406 redakcija):

S. Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėja (pirmininkė);

 G. Bobelienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus patarėja  (pirmininko pavaduotoja);

A. Matulevičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros asistentė;

A. Naujokaitė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

E. Žilevičius – Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas;

I. Drėgvienė – Lietuvos pacientų forumo pirmininkė, asociacijos „Kraujas“ atstovė;

I. Mituzienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslininės pagalbos ir vaiko teisų apsaugos vyriausioji specialistė;

L. Kazlauskienė – Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė;

I. Skutkevičiūtė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistė (Komisijos sekretorė).

Apeliacinės komisijos darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamentas.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-265 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, komisijos veiklos vykdymas įteisintas VšĮ Šeškinės poliklinikoje. Šios komisijos pirmininkė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistė konsultantė vidaus ligų gydymo klausimais, VšĮ Šeškinės poliklinikos direktoriaus pavaduotoja gydymui, vidaus ligų gydytoja Ona Panasenkienė.

Komisijos veiklos klausimais teirautis tel. +370 5 250 2000

VšĮ Šeškinės poliklinika

Šeškinės g. 24, LT-07156 Vilnius

I-V 06:30 - 20:00 val.

VI 08:00 - 16:00 val.

seskines@poliklinika.lt

Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti posėdžiai vyksta VšĮ Šeškinės poliklinikoje adresu Šeškinės g. 24, Vilnius,  137 kabinete.

Asmenų ir artimųjų prašymai turi būti teikiami VšĮ Šeškinės poliklinikai (Šeškinės g. 24, Vilnius).Prašymo forma (spausti šią nuorodą)

 

Daugiau informacijos:
Šeškinės poliklinika
http://www.poliklinika.lt/

Komisija siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo/atsisakymo išduoti rengti yra sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-756 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-214  ,,Dėl komisijos siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo / atsisakymo išduoti rengti sudarymo“ pakeitimo“.

Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygas bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 įsakymu Nr. V-78 "Dėl kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos salygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo" Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygos ir tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos:
Asmens sveikatos departamentas
Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
Alvyda Naujokaitė
Tel. (8 5) 266 1470
alvyda.naujokaite@sam.lt

Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija priima sprendimus dėl tų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurie yra skiriami pacientams, sergantiems labai retomis būklėmis, gydyti ir dėl vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų nenumatytais atvejais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09