BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vieši konkursai į SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas

Skelbimo nr.: 47040
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS (įstaigos vadovas)
Pareiginės algos koeficientas: 19.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
 
DIREKTORIUS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVUI, KAI ĮSTAIGA VEIKIA VISOJE VALSTYBĖS TERITORIJOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – I pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Vadovauja įstaigai.

6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Valdo įstaigos išteklius.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

9. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) strateginius ir metinius veiklos planus, sudarant Ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones įstaigai pavestose veiklos srityse.

10. Organizuoja metinių įstaigos veiklos planų rengimą bei jų įgyvendinimą. Teikia ataskaitas.

11. Inicijuoja ir organizuoja pagal įstaigos kompetenciją teisės aktų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų.

12. Pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų.

13. Inicijuoja ir organizuoja asmenų vykdomos sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą, akreditavimą, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos priemonių (prietaisų) atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo vykdymą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, pacientų saugą užtikrinančias priemones.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

15.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;

17.2. organizuotumas - 5 lygis;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;

17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

17.5. komunikacija - 5 lygis.

18. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. strateginis požiūris - 5 lygis;

18.2. veiklos valdymas - 5 lygis;

18.3. lyderystė - 5 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Alma Markevičienė
Telefonas: 8 5 2196806;8 672 89741
El. paštas: alma.markeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21