copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursas į BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus pareigas

 

Skelbimo nr.: 65969        
Skelbimo data: 2020-08-11        
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija        
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija        
Pareigos: Administracijos Direktorius        
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,3 - 11,3        
Darbo vieta (miestas): Vilnius        
Pareigybės aprašymas:        

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
LABORATORIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – įstaiga) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupės pareigybė).
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
3.5. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
3.6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
3.7. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
3.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
3.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
3.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.


III SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Direktoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
4.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
4.3. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
4.4. suderinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru tvirtina įstaigos struktūrą;
4.5. tvirtina įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, nustato įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio dydį ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4.6. teisės aktuose nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia įstaigos darbuotojus, juos skatina, vertina darbuotojų padarytus darbo pareigų pažeidimus, skiria pašalpas;
4.7. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
4.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
4.9. atstovauja įstaigai arba suteikia įgaliojimus įstaigos darbuotojams atstovauti įstaigos interesams teisme, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;
4.10. įstaigos vardu pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja sudaryti sutartis kitą įstaigos darbuotoją;
4.11. už įstaigos veiklą teisės aktuose nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui;
4.12. vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimus, kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

IV SKYRIUS
PAVALDUMAS

5. Įstaigos direktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6. Įstaigos direktorius yra pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą provalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

4. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.) 

5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą.

6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas. 

7. Anglų kalbos mokėjimą B2 lygių patvirtinantį dokumentą. 

8. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms formą (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų LR SAM 2018-05-10 įsakymu Nr. V-574 (LR SAM 2018-12-21 įsakymo Nr. V-1504 redakcija), 6 priedas).

Konkursas vyks vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Apie atrankos būdą pretendentai bus informuojami iki atrankos pradžios.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius

Telefonas: +370 5 266 1446

El. paštas: elena.razanskiene@sam.lt

 

 

 

       
 

 

 

 

   
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-12