BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vieši konkursai į SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas

Skelbimo nr.: 82449
Skelbimo data: 2022-09-09
Skelbimas galioja iki: 2022-09-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis 4679 eur
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTALietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-305
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1369 redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ DIREKTORIAUS
PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus pareigybė skirta organizuoti Įstaigos veiklą, vadovaujantis Įstaigos įstatais.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Įstaigos direktorius, vadovaudamas bei organizuodamas Įstaigos darbą, įgyvendina asmens sveikatos priežiūrą, kurios apimtis reglamentuojama įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. turėti sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4.4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

V SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja Įstaigai;
5.2. organizuoja Įstaigos įstatuose įvardijamų Įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, sprendžia direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
5.3. kontroliuoja, kad Įstaigos funkcijos būtų atliekamos kokybiškai ir laiku, atitiktų veiklos sričiai keliamiems reikalavimus;
5.4. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
5.5. valdo Įstaigos išteklius, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolę;
5.6. savo darbe vadovaujasi ir pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, Įstaigos įstatų, kitų teisės aktų;
5.7. inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų pagal Įstaigos kompetencijų sritis rengimą, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų;
5.8. užtikrina Įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;
5.9. formuoja Įstaigos vidaus kontrolės politiką ir užtikrina jos įgyvendinimą;
5.10. tvirtina Įstaigos darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, darbuotojų pareigines instrukcijas, kitus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
5.11. nustato darbuotojų etatus, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro darbo sutartis su Įstaigos sveikatos priežiūros specialistais ir kitais darbuotojais ir jas nutraukia, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
5.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustato Ligoninės darbuotojų atlyginimus, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
5.13. imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti bei atsiskaito Įstaigos savininkui apie šių priemonių įgyvendinimą;
5.14. leidžia įsakymus Įstaigos veiklos klausimais;
5.15. organizuoja filialų, padalinių vadovų, administracijos darbuotojų priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtina jų nuostatus;
5.16. užtikrina, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
5.17. atlieka kitas įstaigos vadovui įstatymuose, Įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;
5.18. vykdo su Įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant Įstaigos tikslų įgyvendinimo.
VI SKYRIUS
PAVALDUMAS

6. Įstaigos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.Susipažinau
_______________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)

_____________________
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21