Vieši konkursai į SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

42088

Skelbimo data:

2019-08-06

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Pareigos:

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Pareigybės aprašymas:

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) direktorius yra įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas – 17).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. NTB prie SAM direktoriaus pareigybė yra skirta vadovauti įstaigai, organizuoti ir užtikrinti įstaigos veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – valstybės politikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, ar sveikatos mokslų, ar teisės, ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisinius santykius sveikatos priežiūros, žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos sritį, taip pat tarptautinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;
4.4. būti susipažinusiam su viešojo administravimo, valstybės tarnybos, darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. išmanyti tarnybinį protokolą, valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles;
4.7. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones įstaigai valdyti, veiklai planuoti, darbui organizuoti ir kontroliuoti. 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja NTB prie SAM, planuoja, organizuoja ir užtikrina jam pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;
5.2. užtikrina efektyvų įstaigos darbą, atsako už įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
5.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.4. tvirtina NTB prie SAM valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, NTB prie SAM darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
5.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia NTB prie SAM valstybės tarnautojus, darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines nuobaudas ar įspėjimus už darbo pareigų pažeidimą, juos skatina;
5.6. tvirtina NTB prie SAM struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5.7. atstovauja pagal kompetenciją NTB prie SAM visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;
5.8. teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti NTB prie SAM metinius veiklos planus ir metų veiklos ataskaitas;
5.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą NTB prie SAM teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
5.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą NTB prie SAM vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.11. dalyvauja ruošiant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;
5.12. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. NTB prie SAM direktorius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.
________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

Telefonas:

+370 5 2196806

El. paštas:

Alma Markevičienė, VTD prie VRM Atrankų sk. patarėja, el. p. alma.markeviciene@vtd.lt

   
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15