Vieši konkursai į SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

43268

Skelbimo data:

2019-12-30

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Lietuvos bioetikos komiteto direktorius (įstaigos vadovas)

   

Pareiginės algos koeficientas:

17.00

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos bioetikos komiteto (toliau – Komitetas) direktorius yra įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas - 17).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Komiteto direktoriaus pareigybė yra skirta planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Komiteto darbą, atsakyti už jo veiklą, įgyvendinant žmogaus teisių ir orumo apsaugos politiką sveikatos priežiūros bei naujų biomedicinos technologijų diegimo bei plėtros srityse, rengti ir vertinti su bioetikos klausimais susijusius teisės aktų projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – žmogaus teisių apsaugos politikos įgyvendinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų arba teisės studijų krypčių grupės, arba ekonomikos, sociologijos ar filosofijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, žmogaus teisių bei orumo apsaugą sveikatos priežiūros srityje, kitus su bioetikos klausimais susijusius teisės aktus, tarptautines konvencijas bei kitus tarptautinius bioetikos dokumentus;
4.6. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, bioetikos pagrindus, gebėti jais vadovautis;
4.7. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančius teisės aktų projektus;
4.8. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;
4.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Komiteto darbuotojų veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja Komitetui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komiteto veiklą ir atsako už Komiteto veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų vykdymą, įgyvendinant Komitetui pavestas funkcijas, priima sprendimus Komiteto veiklos klausimais bei koordinuoja Komiteto darbą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybe ir jos struktūrinių padalinių vadovais, sprendžiant bioetikos klausimus;
5.2. vertina bioetikos raidos tendencijas;
5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant strateginio veiklos plano priemones bioetikos srityje;
5.4. teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
5.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.6. dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos Respublikos ir tarptautinius projektus bioetikos srityje;
5.7. atstovauja Komitetui Vyriausybės įstaigose, ministerijose, savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose, tarptautinėse organizacijose ar įgalioja tai daryti kitus Komiteto valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.8. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje bioetikos klausimais;
5.9. pasirašo dokumentus Komiteto vardu;
5.10. teisės aktų nustatyta tvarka Komiteto vardu pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenimis;
5.11. kasmet analizuoja Komiteto darbą, rengia Komiteto veiklos planus ir ataskaitas;
5.12. užtikrina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;
5.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;
5.14. teikia svarstyti klausimus Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupei;
5.15. teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos (toliau – Kolegija) sudėtį;
5.16. šaukia Kolegijos posėdžius ir teikia svarstyti klausimus;
5.17. priima ir atleidžia iš darbo Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
5.18. suderinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, neviršydamas Komitetui skirtų asignavimų darbo užmokesčiui;
5.19. įvertina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.20. atlieka Komiteto darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;
5.21. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Komiteto nuostatų;
5.22. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Komiteto vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.23. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

Informacija apie įstaigą:

 

Vertinimo metodai:

Nenustatyta

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Atrankos specialistas

Vardas, Pavardė:

Aušra Vengraitė

Telefonas:

8 5 2196817

El. paštas:

ausra.vengraite@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-09