copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija vykdo viešąjį turto, skirto vaistinės veiklai vykdyti, nuomos konkursą

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. T-44 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2020 m. rugpjūčio 6 d. protokolu Nr. LP-167 

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOJE, S. NĖRIES G. 3, SKIRTŲ VAISTINĖS VEIKLAI VYKDYTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO 

SĄLYGOS

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472, vykdo viešąjį 63,69 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Klaipėdoje, S. Nėries g. 3 (unikalus Nr. 2193-5009-4062, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo), nuomos konkursą.

Turto valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. T-44 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“.

Procedūrų vykdymas: viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“.

Nuomojamas turtas: 63,69 kv. m ploto negyvenamosios patalpos, esančios Klaipėdoje, S. Nėries g. 3, t. y. 49,29 kv. m ploto patalpa, kurios indeksas 1-101, ir 14,40 kv. m patalpa, kurios indeksas 1-103, pastato – ligoninės, kurioje yra nuomojamos patalpos, unikalus Nr. 2193-5009-4062, bendras                    plotas – 7 439,25 kv. m.

Patalpų naudojimo paskirtis: turtas išnuomojamas vaistinės veiklai vykdyti, pastato, kuriame yra nuomojamas turtas, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo.

Specialūs reikalavimai:

Nuomojamose patalpose galima tik šiose sąlygos nurodyta visuomeninės vaistinės vykdymo veikla.

Konkurso dalyviai 2019 m. gruodžio 31 d. neturi būti skolingi valstybės biudžetui (Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitos prietaisus, jų vietą suderinus su Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės atstovais.

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia patalpas ir apsirūpina paslaugoms teikti reikalinga įranga, baldais ir kt. Įsirengdamas patalpas, atlikdamas remonto darbus ir pan., nuomininkas visų remonto darbų atlikimo, patalpų įrengimo klausimus privalo suderinti su Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgaliotu asmeniu.

Nuomininkas yra atsakingas už tinkamą patalpose esančių įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. Nuomininkas yra atsakingas už Nuomojamose patalpose įvykusio gedimo ar avarijos (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros instaliacijos ar elektros įrangos gedimą) šalinimą ir padarinių likvidavimą savo sąskaita.

Nuomininkas privalės užtikrinti, kad vaistinė dirbtų ne trumpiau kaip nuo 9:00 val. iki 18:00 val. kiekvieną darbo dieną ir šeštadieniais nuo 10:00 val. iki 14:00 val. Nuomininkas, iš anksto suderinus su Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės atstovais, gali nustatyti ir ilgesnį darbo laiką kiekvieną darbo / savaitės dieną.

Nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijos išdavimo dienos pradėti vykdyti šiose sąlygose nustatytą veiklą.

Nuomininko iniciatyva nutraukus sutartį prieš terminą, nuomininkas įsipareigoja nuomotojui sumokėti 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų) netesybas (baudą).

Nuomininkas įsipareigoja, kad pagal nuomos sutartį perduotas turtas nuomininko lėšomis visą nuomos terminą bus apdraustas nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių. Apdraudus turtą nuo visų rizikų, draudimo liudijimų (polisų) kopijas kiekvienais metais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jų išdavimo dienos, pateikti nuomotojui.

Nuompinigiai: pradinis turto nuompinigių dydis – 10,00 Eur už 1 kv. m per mėnesį (už visą nuomojamą turtą – 639,90 Eur per mėnesį). Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal nuomotojo elektroniniu būdu pateiktą sąskaitą. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) Viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Kiti mokesčiai: Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, šilumos, elektros energiją ir kitas pagal poreikį jam teikiamas komunalines paslaugas. Mokesčiai už minėtas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Viešąja įstaiga Respublikine Klaipėdos ligonine, mokami į Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT814010042300628822, esančią AB Luminor bankas (banko kodas 40100). Nuomininkas pateiktą sąskaitą už minėtas komunalines paslaugas apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo.

Nuomos terminas: 2 (du) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų.  

Konkurso dalyvių registravimo vieta: konkurso dalyviai bus registruojami 2020 m. rugpjūčio 17 d. nuo 9:00 val. iki 16:30 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 16, Vilnius, 202 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Inetą Baliukonytę (tel. (8 5) 205 3377, el. p. ineta.baliukonyte@sam.lt).

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 10 (dešimties) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą, t. y. 6 399,00 Eur. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis. 

Patalpų apžiūra: 2020 m. rugpjūčio 11 d. nuo 10:00 val. iki 15:00 val. Atsakingas asmuo – Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Ūkio skyriaus vadovas Pranas Mažonas, tel. 868548969 , el. p. pranas.mažonas@kal.lt. Atvykus į patalpų apžiūrą, būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. rugpjūčio 18 d., 13:00 val., Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje (Klaipėda, S. Nėries g. 3), Pirmo aukšto konferencijų salėje (prie nuomojamų patalpų). 

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą (Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kab.) pateikia arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. rugpjūčio 18 d., 13:00 val.. Kartu su voku turi būti pateikta (jeigu vokas pateikiamas į vietą): asmens dokumentas ir įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas taip pat skelbiamas periodiniame leidinyje ,,Valstiečių laikraštis“ ir Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės interneto svetainėje adresu http://rkligonine.lt, skiltyje „Kita Informacija“, „Skelbimai“

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kabinete arba el. paštu: ineta.baliukonyte@sam.lt.

PRIDEDAMA:

  1.  Paraiškos ,,Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Klaipėdoje, S. Nėries g. 3, skirtų visuomeninės vaistinės veiklai vykdyti, nuompinigių dydžio“ forma. 
  2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-06