BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skelbia viešąjį turto, esančio Vilniuje, Šiltnamių g. 29, nuomos konkursą

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. T-72 ,,Dėl nekilnojamojo turto nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2020 m. spalio 8 d. protokolu LP-239

TURTO, ESANČIO VILNIUJE, ŠILTNAMIŲ G. 29, SKIRTO TELEKOMUNIKACINEI

ĮRANGAI SUMONTUOTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472, vykdo viešąjį nekilnojamojo turto nuomos konkursą telekomunikacinei įrangai sumontuoti.

Turto valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. T-72 ,,Dėl nekilnojamojo turto nuomos“.

Procedūrų vykdymas: viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ ir šiomis sąlygomis.

Nuomojamas turtas: 10,00 kv. m ant pastato – ligoninės (unikalus Nr. 1099-7003-9133, pažymėjimas plane 12D9/b, bendras plotas 16 358,79 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo), esančios Vilniuje, Šiltnamių g. 29, stogo.

Turto naudojimo paskirtis: turtas išnuomojamas telekomunikacinei įrangai sumontuoti.

Specialūs reikalavimai:

Turtas išnuomojamas tik šiose sąlygose nurodytai veiklai vykdyti.

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia elektros apskaitos prietaisus, jų vietą iš anksto suderina su Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovais.

Konkurso dalyviai neturi būti skolingi valstybės biudžetui (Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Telekomunikacinės įrangos užimamas plotas negali viršyti 10 kv. m.

Nuomininkas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną) su Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovais suderinti telekomunikacinės įrangos įrengimo datą ir laiką.

Nuomininko iniciatyva nutraukus sutartį prieš terminą, nuomininkas įsipareigoja nuomotojui sumokėti 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) netesybas (baudą).

Nuompinigiai: pradinis turto nuompinigių dydis – 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų ir 00 ct) per 1 mėnesį. Nuompinigiai mokami kas mėnesį pagal nuomotojo elektroniniu būdu pateiktą sąskaitą. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą  Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) Viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Kiti mokesčiai: Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už elektros energiją. Mokesčiai už elektros energiją pagal pasirašytą sutartį su Viešąja įstaiga Respublikine Vilniaus universitetine ligonine, mokami į Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 7044 0600 0032 5726, esančią SEB banke (banko kodas70440). Už suvartotą elektros energiją mokama pagal apskaitos prietaiso rodmenis. Nuomininkas pateiktą sąskaitą už elektros energiją apmoka per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo.

Nuomos terminas: 3 (trys) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų. 

Konkurso dalyvių registravimo vieta: konkurso dalyviai bus registruojami 2020 m. spalio 22 d. nuo 9:00 val. iki 16:30 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 16, Vilnius, 202 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Liubavą Uzielienę.

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 5 (penkių) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis ir dokumentai, įrodantys pradinio įnašo sumokėjimą, pateikiami registruojantis. 

Turto apžiūra: 2020 m. spalio15 d.  nuo 10:00 val. iki 12:00 val. atsakingas asmuo – Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastatų, teritorijos priežiūros ir remonto skyriaus vyresnysis inžinierius Romas Vepštas (tel. 8 699 26519 el. p. romas.vepstas@rvul.lt).  Atvykus į turto apžiūrą, būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. spalio 23 d., 13:00 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, 209 kab.

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą (Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kab.) pateikia arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. spalio 23 d., 13:00 val.“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  • paraiška, parengta pagal šių sąlygų 1 priede pateiktą formą, kuri patalpinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“, ,,Viešieji turto nuomos konkursai“;
  • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  • dokumentų, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (juridiniam asmeniui – įstatų, juridinio asmens registravimo pažymėjimo, fiziniam asmeniui – individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo ar kt.), kopijos;
  • jungtinė pažyma iš VĮ Registrų centro arba lygiaverčiai dokumentai (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymos), patvirtinantys, kad dalyvis neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui. Pažyma arba lygiaverčiai dokumentai ir juose nurodyti duomenys turi būti ne senesni kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos;
  • finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas ir jo sąlygos taip pat bus skelbiamas periodiniame leidinyje ,,Valstiečių laikraštis“. 

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kabinete arba el. paštu: liubava.uzieliene@sam.lt.

PRIDEDAMA:

  1. Paraiškos ,,Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, Šiltnamių g. 29, skirto telekomunikacinei įrangai sumontuoti, nuompinigių dydžio“ forma. 
  2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-08