Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

KONKURSO APRAŠYMAS

<>

Skelbimo nr.: 43751
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Farmacijos politikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.70
Pareigybės aprašymas:
FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos politikos skyriaus (toliau ─ skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti efektyviai planuoti skyriaus darbą, koordinuoti nacionalinės farmacijos teisės derinimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) farmacijos teisės reikalavimais laisvo prekių judėjimo apimtyje ir kitą farmacijos sektoriaus veiklą, kuri nėra susijusi su ES antrinės teisės įgyvendinimu, užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančią vaistinių preparatų tiekimo ir aprūpinimo jais sistemą, rengti ir vertinti atitinkamus nacionalinius teisės aktus siekiant užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų suderinta nacionalinė farmacijos teisė su ES farmacijos teisės reikalavimais ir reglamentuota kita farmacijos sektoriaus veikla minėtose srityse, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ministerijos vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – farmacinės veiklos reglamentavime laisvo prekių judėjimo, farmacijos specialistų, vaistinių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apimtyje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacijos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;
4.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:
5.1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, valstybinę šių veiklų priežiūrą;
5.1.2. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistinių preparatų tiekimu, vaistinių veikla, kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriuose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veikla, vaistininko praktikos licencijų išdavimu ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymu į sąrašą, farmacijos specialistų teisių ir pareigų paskirstymu, vaistinių preparatų laikymu asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimu (pardavimu) vaistinėse;
5.2. koordinuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizių rengimą ir teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;
5.3. koordinuoja analizių dėl ESPBI IS e. recepto posistemės veikimo ir poreikio tobulinti ESPBI IS e. recepto posistemę, rengimą ir teikia siūlymus dėl e. recepto posistemės tobulinimo;
5.4. koordinuoja ir dalyvauja analizuojant dokumentus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES, vertina galimas pasekmes farmacijos sektoriui ir teikia siūlymus dėl priemonių, skirtų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti;
5.5. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginio plano priemonę „Nacionalinė vaistų politika“ ir dalyvauja rengiant kitus ministerijos strateginius veiklos planus;
5.6. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant metinius skyriaus darbo planus;
5.7. vykdo skyriui pavestų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymo stebėseną;
5.8. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5.9. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;
5.10. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;;
5.11. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;
5.12. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
5.13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.14. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________
Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

<>

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

KONKURSO APRAŠYMAS

<>

Skelbimo nr.: 43769
Skelbimo data: 2020-02-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Farmacijos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.70
Pareigybės aprašymas:

 

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerijos) politiką vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą ir vaistinių prekių kainodarą.
4.4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);
4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka analizes apie medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą kitose ES šalyse, kurių gerąją praktiką panaudoja nustatant medicinos pagalbos priemonių teisinį reguliavimą;
5.2. koordinuoja Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos veiklą;
5.3. dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į kompensavimo sąrašus nagrinėjime;
5.4. rengia analizes apie naujai įtrauktus kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones;
5.5. rengia teisės aktus, reglamentuojančius naujų kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimą į kompensavimo sąrašus;
5.6. renka ir sistemina informaciją apie inovatyvias vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo metodikas, prieinamumo gerinimo galimybes;
5.7. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;
5.8. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus skyriaus vedėjui;
5.9. pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
5.10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
5.11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________________

Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

<>

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
 

 

KONKURSO APRAŠYMAS

<>

Skelbimo Nr.: 43776
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Farmacijos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareigybės aprašymas:
FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti nacionalinės farmacijos teisės derinimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) farmacijos teisės reikalavimais laisvo prekių judėjimo apimtyje, įgyvendinti Lietuvos Respublikos farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – farmacinės veiklos reglamentavime laisvo prekių judėjimo apimtyje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį farmacijos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje;
4.4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);
4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:
5.1.1. informaciją apie vaistinius preparatus (farmacinę informaciją ir reklamą);
5.1.2. „vilties“ programas, kuriose dalyvaujančioms pacientų grupėms skiriami tiriamieji vaistiniai preparatai;
5.1.3. priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą;
5.1.4. vaistinių preparatų atsargų stebėseną ir valdymą;
5.1.5. ribinių produktų, kurie atitinka vaistinio preparato sąvoką, bet tiekiami kaip kitų grupių produktai, rinkos kontrolę ir taikytinas rinkos ribojimo priemones;
5.1.6. vaistinių preparatų pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, tiekimą;
5.1.7. vaistinių preparatų laikymą ir apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
5.2. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;
5.3. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių judėjimo apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;
5.4. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;
5.5. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;
5.6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
5.7. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės institucijas, farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;
5.8. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją;
5.9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________________
Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

<>

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-09