BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 53234
Skelbimo data: 2022-09-20
Skelbimas galioja iki: 2022-10-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,991.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo:- dinamišką ir įdomią veiklą;
- draugiškus, visada palaikančius ir profesionalius kolegas;
- naujus profesinius kontaktus;
- mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
- lankstų darbo grafiką ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu
arba pačiame Vilniaus centre.

Darbo laiko norma 40 val. per savaitę.

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti: Auksė Dukel, Teisės skyriaus patarėja, telefono numeris +370 5 266 1499, e. pašto adresas [email protected]
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė;

4.2. personalo valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Sprendimų įgyvendinimas personalo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo procese.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Teisėkūros ir teisinio vertinimo sritis;

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų žmogiškųjų išteklių valdymo ir dokumentų administravimo klausimų, įgyvendinant valstybės tarnybos ir darbo pagal darbo sutartis santykius organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

8. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

9. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

10. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

11. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

12. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

14. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

15. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

16. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

17. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

18. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

19. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

20. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

21. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – teisė.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. komunikacija - 4 lygis;

24.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

24.4. organizuotumas - 4 lygis;

24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. įžvalgumas - 4 lygis.

26. Profesinė kompetencija:

26.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 53074
Skelbimo data: 2022-09-08
Skelbimas galioja iki: 2022-09-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,353.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo:- dinamišką ir įdomią veiklą;
- draugiškus, visada palaikančius ir profesionalius kolegas;
- naujus profesinius kontaktus;
- mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
- lankstų darbo grafiką ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu
arba pačiame Vilniaus centre.
Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 40 val. per savaitę;
Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Ieva Mantė Valivonytė
Pareigos: Veiklos administravimo skyriaus vedėja
Telefono numeris: +370 5 205 3375
E. pašto adresas: [email protected]
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
 
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. informacinių technologijų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) informacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra..

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Ministerijos informacinių sistemų duomenų valdymas..

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

16. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

18. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

20. Vykdo ministerijos informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas, nustatytas informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose bei kituose teisės aktuose..

21. Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant informacijos saugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojančių ir įgyvendinančių teisės aktų projektus, atlieka šių teisės aktų laikymosi kontrolę, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje..

22. Analizuoja, rengia apibendrinimus ir teikia išvadas su siūlymais dėl vidinio ir išorinio tinklo pažeidžiamumo, poreikio atlikti vidinio ar išorinio tinklo auditą..

23. Formuoja kuriamų ir palaikomų ministerijos informacinių sistemų saugos reikalavimus, atlieka jų įgyvendinimo kontrolę, teikia siūlymus dėl vidinės ir konfidencialios informacijos valdymo, informacinių technologijų saugos gerinimo ir valdymo brandos stiprinimo..

24. Organizuoja informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo rizikos vertinimą, komunikuoja rizikos vertinimo rezultatus vadovybei, rengia rizikos valdymo priemonių planą, vykdo rizikos valdymo priemonių plano vykdymo kontrolę bei organizuoja informacinių sistemų saugos ir kibernetinio saugumo gerinimo programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą..

25. Koordinuoja elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, klasifikavimą, tyrimą, bendradarbiauja su kompetentingomis valstybės institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – informatika (arba);

26.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

26.4. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

26.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);

arba:

26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.7. darbo patirties sritis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;

26.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

27.1. kalba - anglų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:

28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

29.2. organizuotumas - 4 lygis;

29.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

29.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

29.5. komunikacija - 4 lygis.

30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. įžvalgumas - 4 lygis;

30.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

31. Profesinė kompetencija:

31.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: +37052717561; +37067286093
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21