BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 52083
Skelbimo data: 2022-06-16
Skelbimas galioja iki: 2022-07-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,172.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo laiko norma: 40 val. per savaitę.
Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Vardas pavardė: Raimonda Janonienė
Pareigos Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja
Telefono numeris +370 650 25969
E. pašto adresas [email protected]
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Sveikatos apsaugos politikos strateginių sprendimų ir projektų įgyvendinimo koordinavimas bei stebėsena.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais

8. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

12. Koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse.

13. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministrui pavestose valdymo srityse rengimą, analizuoja ir teikia informaciją apie jų vykdymą.

14. Koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant Nacionalinio pažangos plano plėtros programų ir pažangos priemonių projektus ministrui pavestose valdymo srityse, analizuoja ir teikia informaciją apie jų vykdymą.

15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

16. Teikia siūlymus skyriaus vadovui dėl tikslų, prioritetų, veiksmų ir priemonių ministerijos strateginiams veiklos dokumentams.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

17.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

17.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

17.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

19.2. organizuotumas - 4 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

19.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

19.5. komunikacija - 4 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

21. Profesinė kompetencija:

21.1. veiklos planavimas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: +37052196804; +37068498512
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 52127
Skelbimo data: 2022-06-20
Skelbimas galioja iki: 2022-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Farmacijos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.70
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,936.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Papildoma informacija: 40 val. darbo laiko norma per savaitę.
Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Anželika Oraitė
Farmacijos politikos skyriaus vedėja
Telefono numeris +370 5 266 1443
E. pašto adresas [email protected]
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Laisvo prekių ir asmenų judėjimo, farmacijos specialistų ir vaistinių veiklos reglamentavimas..

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

12. Rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius vaistinių veiklos vykdymą pagal geros vaistinių praktikos reikalavimus, vaistų pardavimą gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, vaistinių steigimo reikalavimus, farmacinės rūpybos, farmacinės ir kitų paslaugų teikimą vaistinėje..

13. Rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius farmacijos specialistų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir vertinimą, farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą..

14. Rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius vaistų įvežimą (išvežimą) į Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms..

15. Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo..

16. Pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – farmacija (arba);

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirties sritis – veiklos farmacinėje srityje patirtis ;

17.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. komunikacija - 3 lygis;

19.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. organizuotumas - 3 lygis;

19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. įžvalgumas - 3 lygis;

20.2. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: +37052196804; +37068498512
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21