BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 47098
Skelbimo data: 2021-05-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
 
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. informacinių technologijų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) informacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Ministerijos informacinių sistemų duomenų valdymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

11. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

13. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

18. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

20. Vykdo ministerijos informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas, nustatytas informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose bei kituose teisės aktuose.

21. Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant informacijos saugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojančių ir įgyvendinančių teisės aktų projektus, atlieka šių teisės aktų laikymosi kontrolę, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

22. Analizuoja, rengia apibendrinimus ir teikia išvadas su siūlymais dėl vidinio ir išorinio tinklo pažeidžiamumo, poreikio atlikti vidinio ar išorinio tinklo auditą.

23. Formuoja kuriamų ir palaikomų ministerijos informacinių sistemų saugos reikalavimus, atlieka jų įgyvendinimo kontrolę, teikia siūlymus dėl vidinės ir konfidencialios informacijos valdymo, informacinių technologijų saugos gerinimo ir valdymo brandos stiprinimo.

24. Organizuoja informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo rizikos vertinimą, komunikuoja rizikos vertinimo rezultatus vadovybei, rengia rizikos valdymo priemonių planą, vykdo rizikos valdymo priemonių plano vykdymo kontrolę bei organizuoja informacinių sistemų saugos ir kibernetinio saugumo gerinimo programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

25. Koordinuoja elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, klasifikavimą, tyrimą, bendradarbiauja su kompetentingomis valstybės institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – informatika (arba);

26.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

26.4. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

26.5. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);

arba:

26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.7. darbo patirties sritis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;

26.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

27.1. kalba - anglų;

27.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:

28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

29.2. organizuotumas - 4 lygis;

29.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

29.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

29.5. komunikacija - 4 lygis.

30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. įžvalgumas - 4 lygis;

30.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

31. Profesinė kompetencija:

31.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813;8 672 86099
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21