copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursas į SAM Spaudos tarnybos patarėjo pareigas

PAREIGOS: 

Spaudos tarnyba Patarėjas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5-10,5)

 

PAREIGYBĖ:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Spaudos tarnybos (toliau – tarnyba) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Tarnybos patarėjo pareigybė skirta dalyvauti užtikrinant ministerijos bendradarbiavimą su žiniasklaida ir visuomenės informavimą sveikatos apsaugos politikos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) valdymo srityse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei valstybės sveikatos apsaugos politikos viešumą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus tarnybos vedėjui.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos ar žiniasklaidos srityje;

5.3. turėti darbo patirties organizuojant viešuosius pirkimus;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą;

5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą;

6.2. rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą;

6.3. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos, su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais, rengimą ir teikimą;

6.4. konsultuoja ministerijos vadovybę priskirtos srities klausimais;

6.5. rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais;

6.6. organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose;

6.7. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo sveikatos apsaugos srityje plėtrą, organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus ir pan.;

6.8. dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengia dokumentus viešiesiems pirkimams, reikalingiems ministerijos komunikacijos priemonėms įgyvendinti;

6.9. rengia ir skelbia pranešimus žiniasklaidai ministerijos svetainėje ir ministerijos socialiniuose tinkluose, kartu su skyriaus vedėju prižiūri ministerijos Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube socialiniuose tinkluose skelbiamą turinį, teikia pasiūlymus ir įžvalgas tarnybos vedėjui dėl komunikacijos gerinimo;

6.10. rengia oficialius atsakymus į kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų užklausas, su skyriaus veikla susijusius raštus bei išvadas;

6.11. publikuoja medžiagą tarnybai priskirtose ministerijos svetainės skiltyse;

6.12. rengia atsakymus žiniasklaidai;

6.13. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-05