Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetini ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žiniasklaidos, ryšių su visuomene arba ES investicijų viešinimo ir informavimo srityje;

3. būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, sveikatos apsaugos sektoriaus politikos nuostatas, taip pat pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų investicijų teikimą bei ES fondų valdymą;

4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę, analizę, rengti su šiais klausimais susijusių teisės aktų projektus, teikti juos derinti suinteresuotoms institucijoms;

5. mokėti anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, kaupti ir sisteminti informaciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijoms administruoti, keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jos detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

2. vykdo skyriaus vedėjo priskirtų 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonės) administravimą:

2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

2.2. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

2.3. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;

2.4. pagal kompetenciją įtaręs pažeidimą ir (ar) nusikalstamą veiką, praneša apie tai atsakingiems skyriaus darbuotojams;

2.5. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kryžminio finansavimo priežiūrą, jei priskirtų priemonių įgyvendinimui nustatytas kryžminis finansavimas;

2.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

2.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

2.8. rengia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes ir teikia šią informaciją atsakingiems skyriaus darbuotojams;

2.9. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant priskirtas priemones;

2.10. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

2.11. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie ministerijai priskirtų prioritetų ir priemonių, kuriam įgyvendinti skirtos ES struktūrinių fondų investicijos, įgyvendinimą, dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti; 7.2.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

2.13. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos parengimą ir pateikimą institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei;

2.14. vadovaujančiosios institucijos prašymu organizuoja pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių ministerijai priskirtų veiksmų programos uždavinių įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektų pateikimą derinti;

2.15. dalyvauja įgyvendinant ministerijos techninės paramos projektus, skirtus ministerijai priskirtų veiksmų programoms viešinti ir informuoti apie ES investicijas; 7.2.16. pagal kompetenciją vykdo viešinimo prekių atskaitomybę; 7.2.17. rengia ir teikia atsakymus į visuomenės atstovų paklausimus dėl ES investicijų galimybių bei panaudojimo;

2.18. rūpinasi būtinos ir aktualios informacijos pateikimu ES investicijų interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esparama.sam.lt; 7.2.19. pagal kompetenciją organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo bei kitos panašios medžiagos apie ministerijos administruojamas ES investicijas leidybą ir platinimą; 7.2.20. organizuoja ES investicijų panaudojimo viešinimo ir informavimo renginius bei juose dalyvauja; 7.2.21. planuoja lėšas, reikalingas ES investicijų viešinimo ir informavimo veikloms įgyvendinti, bei pagal kompetenciją užtikrina jų tinkamą panaudojimą;

2.22. pagal kompetenciją vykdo viešinimo ir informavimo apie ministerijai priskirtas veiksmų programas veiksmų planavimo ir įgyvendinimo stebėseną bei priežiūrą;

2.23. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su ES investicijų viešinimu ir informavimu, bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl jų sprendimo;

2.24. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms vykdyti;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

4. pagal kompetenciją teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų investicijų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas ir (ar) nacionalines lėšas;

5. pagal kompetenciją rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

6. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

7. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

8. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

9. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo ir kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

10. ministerijos vadovybės pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;

11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų už ES fondų administravimą atsakingų institucijų darbuotojais;

12. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;

13. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

14. pagal kompetenciją naudojasi tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informacija, kurios reikia funkcijoms atlikti;

15. pagal kompetenciją dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

17. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

18. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

19. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ar kvalifikacijos tobulinimo metu, laiku ir kokybiškai vykdo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

20. kreipiasi į metodinės pagalbos centrus, teikiančius metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių įgyvendinimo;

21. pagal kompetenciją vykdo ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.