Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. būti susipažinęs su Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentu, Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

5. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;

9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda sveikatos apsaugos ministrui organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkę, derina rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose ministras turi dalyvauti, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, pateikia apibendrintą informaciją;

2. teikia sveikatos apsaugos ministrui informaciją apie poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykstančiuose renginiuose, kontroliuoja, kad visa reikalinga medžiaga būtų pateikta laiku;

3. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas sveikatos apsaugos ministrą su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;

4. sveikatos apsaugos ministro pavedimu organizuoja susitikimus su suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais, įmonių atstovais, piliečiais ir kitais suinteresuotais asmenimis;

5. teikia sveikatos apsaugos ministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja sveikatos apsaugos ministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą; rengia tarnybinius raštus, sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl sveikatos apsaugos ministro tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje projektus;

6. koordinuoja sveikatos apsaugos ministrą vizitų į užsienį metu lydinčių verslo delegacijų programų rengimą, padeda organizuojant verslo forumus, tarptautines konferencijas, užsienio šalių verslininkų susitikimus su Lietuvos sveikatos apsaugos sektoriaus atstovais;

7. kontroliuoja medžiagos, kurios reikia Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, parengimą ir reikalingos informacijos iš sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padalinių surinkimą;

8. organizuoja sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pasitarimus ir esant poreikiui juos protokoluoja;

9. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka į ministerijos internetinį tinklalapį talpina informaciją apie kitą savaitę planuojamus ministro susitikimus, renginius;

10. pagal poreikį sveikatos apsaugos ministro pavedimu organizuoja komisijų ir darbo grupių posėdžius, protokoluoja rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;

11. sveikatos apsaugos ministro pavedimu dalyvauja sveikatos apsaugos ministerijos rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose veiklos ir personalo klausimais;

12. prisideda prie sveikatos apsaugos ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidaus komunikacijos ir veiklos viešinimo renginių organizavimo;

13. organizuoja sveikatos apsaugos ministro pasitarimus su sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, perduoda žodžiu arba elektroniniu paštu sveikatos apsaugos ministro rezoliucijas ir pavedimus atsakingiems vykdytojams;

14. užtikrina, kad ministrui teikiami dokumentai atitiktų ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

15. naudoja reprezentacines lėšas, skirtas pavieniams užsienio svečiams, negausioms delegacijoms, pasitarimų pas sveikatos apsaugos ministrą dalyviams priimti, nustatyta tvarka už jas atsiskaito atitinkamam sveikatos apsaugos ministerijos subjektui, atsakingam už finansų kontrolę;

16. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, gydytojams specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduotoja skyriaus vyriausiąjį specialistą;

18. pagal poreikį rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl savo atliekamų funkcijų gerinimo;

19. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

20. laiku ir kokybiškai vykdo sveikatos apsaugos ministro, skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

21. vykdo kitus su savo tiesioginėmis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.