Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių sistemų projektų įgyvendinimo srityje, iš kurių ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį koordinuojant e. sveikatos sistemos projektus;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės bei elektroninės valdžios plėtrą, informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą, reikalavimus duomenų apsaugai, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, su Europos Sąjungos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, elektroninės valdžios ir informacinių ir ryšių technologijų plėtrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų e. sveikatos ir informacinių išteklių plėtros klausimais projektus;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia, tikslina ir vertina norminių teisės aktų, kitų dokumentų (įskaitant informacinės visuomenės, elektroninės valdžios, Europos Sąjungos e. sveikatos sistemos sričių), kurie susiję su e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais projektus;

2. dalyvauja koordinuojant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių administravimą, eksploatavimą ir plėtrą;

3. dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus informacinės visuomenės, e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių koordinavimo klausimus;

6. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas savo nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

7. koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą;

8. dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

9. koordinuoja su e. sveikatos sistema susijusių projektų atitikimą e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

10. koordinuoja e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą nacionaliniu mastu;

11. dalyvauja koordinuojant medicininės terminologijos diegimą e. sveikatos sistemoje;

12. dalyvauja įgyvendinant e. sveikatos sistemos plėtros projektus;

13. inicijuoja ir koordinuoja renginius e. sveikatos sistemos klausimais;

14. inicijuoja ir koordinuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

15. inicijuoja ir koordinuoja e. sveikatos sistemos viešinimo veiklas;

16. teikia konsultacijas e. sveikatos sistemos plėtros projektų vykdytojams techniniais bei organizaciniais klausimais;

17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją, t. y. vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;

18. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

19. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

20. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

22. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.