Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigų aprašymas

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį rengiant planavimo dokumentus bei atliekant jų įgyvendinimo stebėseną asmens sveikatos priežiūros srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:

1.1. sveikatos sistemos pertvarką;

1.2. LNSS viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių stebėseną bei jos įgyvendinimą pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes.

2. koordinuoja sveikatos sistemos pertvarkos įgyvendinimą ir atlieka rezultatų stebėseną, teikia išvadas ir pasiūlymus;

3. atlieka atitinkamų metų LNSS viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes;

4. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių stebėseną;

5. atlieka LNSS viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimą pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes, atsižvelgiant į praėjusių metų LNSS viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, grupių veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių rezultatus;

6. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

8. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir kitų dokumentų projektus;

9. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. laiku bei kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

14. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.