Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją įvertina paraiškas ir dokumentus įrašyti ligas, vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą, Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau – Kompensavimo sąrašai);

2. rengia Kompensavimo komisijos posėdžių darbotvarkes, siunčia kvietimus į posėdžius Kompensavimo komisijos nariams ir kitiems asmenims;

3. protokoluoja Kompensavimo komisijos posėdžius;

4. rengia atsakymus ir paklausimus pareiškėjams ir kitiems asmenims su Kompensavimo komisijos veikla susijusiais klausimais;

5. skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainėje teisės aktuose nustatytą informaciją apie Kompensavimo komisijos veiklą, paraiškų nagrinėjimo eigą ir sprendimų dėl jų priėmimą;

6. pagal kompetenciją rengia medžiagą Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

7. pagal kompetenciją rengia medžiagą Derybų, Apeliacinei ir kitoms komisijoms, kurių veikla susijusi su ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu;

8. pagal kompetenciją teikia informaciją Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams, pareiškėjams bei kitiems suinteresuotiems asmenis;

9. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Ministerijos pozicijai;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių Ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.