Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties tarptautinio bendradarbiavimo ir sveikatos sistemos srityse;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo tvarką;

5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šalių teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą;

6. būti susipažinusiam su sveikatos sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

7. žinoti pagrindines Lietuvos Respublikos užsienio politikos aktualijas ir užsienio politikos prioritetus;

8. mokėti rengti ir vertinti tarptautinį bendradarbiavimą (tarptautinių sutarčių rengimą, sudarymą bei vykdymą) reglamentuojančių teisės aktų projektus;

9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus bei pažymas;

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

11. išmanyti tarptautinį protokolą;

12. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių sveikatos srities politiką bei teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;

2. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių sutarčių rengimo, sudarymo ir vykdymo klausimais, projektus;

3. pagal kompetenciją rengia ir derina tarpvalstybinius dvišalius ar daugiašalius susitarimų, ketinimų protokolų, supratimo memorandumų, veiksmų planų su užsienio valstybėmis projektus; teikia siūlymus dėl tokių susitarimų sudarymo tikslingumo; pagal nustatytą tvarką užtikrina jų derinimą su kitomis institucijomis bei koordinuoja jų vykdymą;

4. prireikus, rengia įgaliojimų suteikimo sveikatos apsaugos ministrui pasirašyti tarptautinę sutartį projektą bei atlieka visus nustatytus derinimo veiksmus;

5. prireikus, koordinuoja Lietuvos Respublikos pasirašytų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sričiai priskirtų konvencijų ratifikavimo procedūrą;

6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo sveikatos srityje klausimais;

7. pagal kompetenciją rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiams, Ministerijų atstovų pasitarimams bei kitiems posėdžiams, kuriuose dalyvauja ministerijos vadovybė;

8. pagal kompetenciją organizuoja dalykinius susitikimus su užsienio šalių atstovais, rengia įvykusių susitikimų ataskaitas, teikia išvadas, pagal poreikį rengia informacinius dokumentus (kalbas, pristatymo medžiagą) tarptautiniams susitikimams, renginiams tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

9. organizuoja ministerijos vadovybės ir ministro vadovaujamų delegacijų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes, koordinuoja medžiagos komandiruotėms rengimą bei sistemina informaciją apie įvykusius vizitus;

10. pagal kompetenciją dalyvauja užsienio delegacijų priėmime, priėmimo programos rengime; užtikrina tarptautinio protokolo laikymąsi;

11. palaiko ryšius su sveikatos atašė Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijos savo kompetencijos klausimais;

12. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

15. pavaduoja vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus;

16. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.