Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos santykius, viešąjį administravimą, sveikatos sistemos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymo ir veikimo principus;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus pagal veiklos sritį;

5. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, išmanyti Microsoft Office programų paketą (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);

9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

10. išmanyti teisės aktus, siejamus su sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimu, technologijų vertinimo plėtra ir inovacijomis bei sveikatos sistemos stebėseną, viešųjų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius sveikatos sistemos stebėsenos, inovacijų, sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir stebėsenos, sveikatos technologijų vertinimo, viešųjų administracinių paslaugų teikimo ir administracinės naštos mažinimo bei sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais koordinavimo klausimus;

3. rengia ir vertina teisės aktų, kitų dokumentų sveikatos sistemos stebėsenos, inovacijų, sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir stebėsenos, sveikatos technologijų vertinimo, viešųjų administracinių paslaugų teikimo ir administracinės naštos mažinimo bei sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo koordinavimo klausimais projektus;

4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus sveikatos sistemos stebėseną, inovacijas, sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir stebėseną, sveikatos technologijų vertinimą, viešųjų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą bei sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo koordinavimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

5. vykdo sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir stebėseną, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo mastą ir demografines tendencijas;

6. atstovauja Lietuvos bei užsienio valstybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose sveikatos technologijų vertinimo ir inovacijų sveikatos srityje klausimais;

7. organizuoja ir planuoja sveikatos apsaugos srities inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinimo bei kompetencijų telkimo šiose srityse priemones ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;

8. renka, kaupia, analizuoja Lietuvos ir kitų šalių sveikatos priežiūros plėtros tendencijas, gerąsias praktikas bei inovacijas ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų pritaikymo;

9. vykdo viešųjų administracinių paslaugų teikimo ir administracinės naštos mažinimo bei sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos politikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais koordinavimą;

10. bendradarbiaudamas su technologijų vertinimą atliekančiomis institucijomis pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant darnią technologijų vertinimo procesų plėtrą ir sąveiką, teikia išvadas ir siūlymus dėl lėšų poreikio technologijų vertinimo poreikiams atlikti;

11. dalyvauja rengiant ministerijos strateginius, priemonių planus ir kitus dokumentus bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;

12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis, atstovauja ministerijai kitose organizacijose skyriaus kompetenciją atitinkančiais klausimais;

13. koordinuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto ir PSDF biudžeto ateinančių dviejų metų prognozuojamų rodiklių projektų rengimą ir teikimą;

14. koordinuoja teritorinių ligonių kasų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymą ir atlieka jų vykdymo stebėseną;

15. koordinuoja darbus, susijusius PSDF biudžeto, asmens sveikatos įstaigų veiklos efektyvumo stebėsena;

16. organizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemų bei paslaugų kainodaros projektų vertinimą;

17. rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

18. vykdo skyriaus darbą ir deleguotų funkcijų vykdymą;

19. planuoja skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimui reikalingas priemones ir išteklius;

20. konsultuoja ministerijos darbuotojus skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

21. dalyvauja rengiant ministerijos strateginius, priemonių planus ir kitus dokumentus bei pagal kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą;

22. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

23. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir nuolatinio tobulinimosi poreikių analizę;

24. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, ministerijos kanclerio pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.