Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentų valdymo organizavimą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas);

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. registruoja parengtus siųsti ministerijos vadovybės, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja, skenuoja, formuoja susirašinėjimo bylas, pažymėdamas apie dokumentų užduočių įvykdymą;

2. tikrina siunčiamų dokumentų atitiktį dokumentų rengimo taisyklėms bei ministerijos darbo reglamento reikalavimams;

3. siunčia korespondenciją paštu, faksu ir elektroniniu paštu ministerijos administracijos padalinių darbuotojų nurodytais adresais, pristato raštus, adresuotus Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

4. registruoja ir siunčia ministerijos administracijos padalinių parengtus atsakymus į asmenų prašymus ir skundus;

5. priima ministerijai per E. pristatymo informacinę sistemą elektroniniu paštu siunčiamą informaciją: dokumentus registruoja dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja, nustato užduočių vykdymo terminus, skenuoja, operatyviai teikia vadovybei ir administracijos padaliniams;

6. konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

7. sistemina sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų adresų ir faksų sąrašus;

8. protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

9. pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar asmenų paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. užtikrina dokumentų tinkamą tvarkymą, naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

13. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.