Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos politikos formavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, tarptautinį bendradarbiavimą, ES reikalų koordinavimą ir kitais svarbiais dokumentais, susijusiais su Lietuvos Respublikos naryste ES, bei kitose tarptautinėse organizacijose;

4. būti susipažinęs su ES teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;

5. turėti puikius bendravimo įgūdžius, mokėti organizuoti darbą, suprasti žmogiškųjų išteklių valdymo principus, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus;

6. mokėti anglų ir rusų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

8. išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

9 atitikti reikalavimus turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

10 išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, tarptautinių sutarčių sudarymo taisykles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius ministerijos veiklos sričių politikos prioritetų formavimo, strateginio valdymo, ES reikalų koordinavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimus;

3. inicijuoja bei organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų reglamentuojančių teisės aktų rengimą;

4. kontroliuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinami valstybės politikos prioritetai sveikatos apsaugos srityje;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

6. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijos klausimais;

7. pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones;

8. konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

9. rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

10. užtikrina skyriaus darbą ir deleguotų funkcijų vykdymą;

11. kiekvienais kalendoriniais metais įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

13. kiekvienais kalendoriniais metais atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

14. laiku bei kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.