Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties sveikatos sistemos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, sveikatos programų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja ir vertina ministro valdymo srities būklę;

2. analizuoja ir vertina Europos Sąjungos ir kitų šalių sveikatos sistemos plėtros politikos ir jos įgyvendinimo patirtį;

3. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų renginiuose;

4. rengia ir dalyvauja rengiant ministro ir viceministrų pranešimus bei kitą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų renginiams reikalingą medžiagą;

5. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, pasitarimuose ir posėdžiuose, teikia nuomonę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijai priskirtais klausimais;

6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus, rengia atsakymus į paklausimus;

7. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė tarnybos klausimais neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

8. analizuoja savo veiklos rezultatus, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

9. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

10. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

11. pagal kompetenciją laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.