Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, sveikatos sistemos valdymo ir veikimo principus;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimais;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant dokumentų, susijusių su sveikatos priežiūros technologijų vertinimo veiklų koordinavimu asmens ir visuomenės sveikatos bei farmacijos srityse, projektus;

2. bendradarbiauja su technologijų vertinimą atliekančiomis institucijomis sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimo klausimais;

3. rengia ir vertina teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) vykdoma politika sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje, projektus ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisinio reglamentavimo, reikalingo darnios vertinimo procesų eigos užtikrinimui;

4. koordinuoja administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą bei administracinės naštos mažinimo iniciatyvas;

5. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas skyriaus kompetencijai priskirtais sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimais;

6. organizuoja ir techniškai aptarnauja Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdžius;

7. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus skyriaus veiklos sričiai priskiriamais klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas savo nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

11. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas, teikia siūlymus;

12. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

13. dalyvauja rengiant savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

14. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.